Ông Trần Như Sung (nguyên Trưởng Tộc) cho Ban quản trị trang Web mượn quyển album hình ảnh về lễ khánh thành Nhà thờ năm 1992 và Lễ phát thưởng Khuyến học đầu tiên năm 1992. Đây là các tư liệu quý giá làm phong phú thư mục “Tư liệu” trên Website và cho thấy “thâm niên” hoạt động hơn 20 năm nay của Ban Khuyến học của Tộc.

Xem tiếp

Trong chuyến đi miền Nam năm 2014, Ông Trần Văn Hảo (Phái Ba, Đời Thứ 14) đã được Ông Trần Văn Miết (Phái Ba, Đời Thứ 12) ở Long Thành (Đồng Nai) trao lại “Giấy mời dự Khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn “ cùng tờ “Chương trình Lễ Khánh thành Nhà thờ Tộc Trần Văn” năm 1992.

Xem tiếp

Bài "Hỏi đáp về Tín ngưỡng và việc Tộc (Phần 1) đã có 12 câu hỏi và đáp, còn đây là "phần 2" bắt đầu từ "câu 13"

Câu 13) Vì sao khi cúng tế, người Tộc Trần thường khấn “Dĩnh Xuyên quận”?

          Trong Văn tế ở nhà thờ Tộc ta (có đăng ở thư mục “Tư liệu” của Website), trong phần “kính thưa” có ghi :

-         Thượng Thượng niệm : Phụng vị bổn âm đường Dĩnh Xuyên quận Thái Thái... Thủy Tổ TRẦN  VĂN TỘC lịch đại tiền quá vãng chư thần vị.

Vậy quận Dĩnh Xuyên ở đâu? Nên hiểu địa danh này thế nào cho đúng ?

Xem tiếp

Khách trực tuyến

Hiện có 17 khách, 0 thành viên online