Tin tức : Hội đồng gia tộc Trần Văn họp chuẩn bị cho lễ Tế Thu

Theo thông lệ, sáng 20/6 âm lịch hằng năm, Hội đồng gia tộc Trần Văn họp để chuẩn bị cho Lễ Tế Thu vào mùng 2 tháng Bảy. Năm nay Phái Ba trực việc Tộc, sẽ lo phần chưng biện. Ban Khuyến học căn cứ vào giấy khen học sinh giỏi cuối năm học 2013-2014 để chuẩn bị phần thưởng.

Register to read more...

Hội Đồng Gia Tộc                                                                                                 Xuyên Tây ngày 22 tháng 07 năm 2014

TRẦN VĂN - XUYÊN TÂY

                                                                 T H Ô N G     B Á O

Register to read more...

More Articles...

Page 10 of 11