Trang web này bị lỗi từ tháng tháng 2/2020 đến nay mới chỉnh sửa xong, địa chỉ trang Web nay không có 3 chữ www phía trước nữa, tức là chỉ còn: toctranvan-xuyentay-quangnam.com.

Trần Văn Thông
Ban Quản Trị Trang Web
Kính báo.