1) Các bài mới đăng trên Website Tộc ta :

 2) Về Gia phả :

a) Gia phả gốc của Tộc : Đã đính kèm chữ quốc ngữ bên cạnh mỗi chữ Nho ghi tên 140 Ông trong Gia phả Tộc (từ trang 1 đến trang 17) ; còn trong phần "Phụ lục" từ trang 18 đến 21 có ghi tên 22 bà con gái và 14 bà dâu. Đây là một việc giúp tăng tính tường minh, người không biết chữ Nho thì đọc chữ quốc ngữ ngay bên cạnh để biết người xưa ghi điều gì ; đưa gia phả đến gần mỗi người dân trong Tộc hơn ; giúp các Chi Phái có thể bổ sung phần Gia phả Tộc ở trước mỗi Gia phả Chi Phái để tăng tính giá trị và chung tay giữ gìn di sản vô giá của Gia Tộc Trần Văn. Đã gửi file vi tính Gia phả Tộc đến 50 email của bà con.

Cũng có ý kiến cho rằng không nên công khai Gia phả lên Web, sợ bị ăn cắp bản quyền. Xin thưa là trên mạng có rất nhiều gia phả của chư tộc trong cả nước. Lời tựa quyển gia phả của Phái Ba có câu : "Gia chi hữu phả do quốc chi hữu sử dã", nghĩa là Gia tộc mà có gia phả thì cũng quý như đất nước mà có lịch sử vậy. Mà lịch sử thì cần mọi người dân được biết, và gia phả cũng thế.

 b) Gia phả chữ Nho của Phái Ba : Cũng đã kèm chữ quốc ngữ ngay bên cạnh mỗi chữ Nho như đã làm với Gia phả Tộc. Đây là quyển Gia phả chung của các Chi trong Phái Ba.

Trong "Lời tựa" Gia phả Phái Ba có 2 chữ Nho được viết nép sang một bên, minh họa cái "Lễ" của người xưa, được TVH chú thích ý nghĩa trong ô nền màu vàng, ngẫm nghĩ thấy thật thú vị !

Cụ thể nội dung ô nền màu vàng là : "Người xưa viết 2 chữ Nho “Tôn đẵng” nhỏ lại và nép sang một bên là vì “Tôn đẵng” là “chúng cháu”, mà “chúng cháu” thì không thể đứng cùng hàng với Tổ tiên được. Đó là "cái Lễ" của người xưa ở ngay trong chữ viết, văn bản!"

 3) Việc phân định Chi Phái, thứ lớp của Nhánh mới ở Quảng Hóa :

 a) Đầu tháng 5/2015, Nhánh đó mời, Tộc ta đã cử 6 đại diện lên dự và đã giao ước là hai bên sẽ hiệp thương để phân định chi phái trước Tế Thu 2015. Trong kì nghỉ hè này, văn thư TVH cũng đã phiên âm từ chữ Nho sang quốc ngữ toàn bộ quyển GP đó rồi lập một "Lược đồ thế hệ" của Nhánh Quảng Hóa. 

 

Hình ông Trần Như Sung (nguyên Trưởng Tộc) đang xem Lược đồ của Nhánh Quảng Hóa

 

Văn thư TVH nghĩ rằng quyển Gia phả mà mình giữ giùm gần 80 năm đó chưa chắc là của Nhánh này, vì lần lên thăm vào tháng 4/2014 và lần này vẫn thấy họ đang treo bảng là "Tộc Trần Phước"! Do đó Văn thư TVH đã mang theo 20 tập tài liệu gồm bài "Khái quát về Tộc Trần Văn Xuyên Tây" (có đăng trên Website Tộc) và hình chụp 2 trang đầu của 2 quyển gia phả của Tộc ta và của Nhánh Quảng Hóa mà ta giữ giúp gần 80 năm để thấy rằng ông Trần Công Phỉ là con của ông Trần Công Hoa có tên ở cả 2 gia phả - để phát cho 20 vị đại biểu tham dự, với nhiều "mục đích kép"… 

Trang đầu quyển Gia phả của nhánh Quảng Hóa mà Tộc ta giữ giùm gần 80 năm :

Từ quyển toàn chữ nho như trên, Văn thư TVH đã phiên âm và tạo lược đồ Nhánh Quảng Hóa như sau :

 

 Việc còn lại bây giờ là đối chiếu danh sách giữa lược đồ này với bảng Lược đồ mà Nhánh "Trần Phước Quảng Hóa" treo trong nhà thờ để biết một trong 2 khả năng xảy ra : Hoặc là quyển GP đó không phải của nhánh "Trần Phước Quảng Hóa", thì mình nhận quyển GP đó lại. Hoặc là đúng của họ thì tìm hiểu vì sao trước đây họ lấy tên là "Trần Phước" và sẽ có những thỏa thuận... Đi lên Quảng Hóa để đối chiếu hay mời họ xuống Xuyên Tây là chủ trương của HĐGT. Khi nào Tộc quyết định xúc tiến thì TVH sẽ có những thông tin tiếp theo cùng bà con.

Tuy nhiên, có một khó khăn lớn khó vượt qua, là do Gia phả gốc của Tộc ta không ghi rõ "ông nào sinh ra ông nào", nên bây giờ không thể biết ông Trần Văn Phỉ ở Phái mấy, làm sao xưng hô theo thứ lớp cho đúng đây ?! 

Nếu không phân định được thì cũng phải thống nhất một số quy định chung để tránh điều kiêng kị. Các cụ nhà mình thường nói : Sợ nhất là các cháu của hai nhánh kết hôn cận huyết thống mà không biết. Ông cụ ngày xưa bảo đem gửi quyển Gia phả đó ở chính tộc mình, cũng vì lo xa điều đó. Hiện Phái Tư và Phái Ba cũng đang có 4 gia đình đang định cư ở Quảng Hóa - Đại An - Đại Quang... 

4) Mời bà con tham gia viết dự thảo bản "Tộc ước" :

Trong "Diễn văn khánh thành Nhà thờ Tộc" đăng ở Web Tộc có đề ra nhiệm vụ hoàn thành bản Tộc ước để chế định các hoạt động trong gia tộc, để bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong các hoạt động.

Thế giới thì có "Hiến chương Liên hiệp quốc" và vô số luật... ; mỗi quốc gia đều có hiến pháp và vô số luật... ; mỗi tổ chức xã hội hoặc tôn giáo, tín ngưỡng cũng đều phải có điều lệ, quy chế, nội quy... Làng Xuyên Tây từ lâu đã có bản Hương ước được huyện phê chuẩn. Và mỗi gia tộc cũng thế, phải có bản Tộc ước, đó là việc có tính cấp thiết trước khi bàn thảo việc khác.

Được biết, ông trưởng tộc nhiều lần xin từ chức. Vậy việc chọn trưởng tộc mới sẽ được tiến hành theo các bước nào ; ai được tham gia quyết định ; áp dụng quan điểm "truyền kế" trong "phái anh" hay là "bầu cử" người ở phái nào cũng được; có nhiệm kì hay làm đến cuối đời, trưởng tộc là người ở địa phương xã hay có thể ở ngoài xã, ngoài huyện ; phong thái - trình độ - đức độ của trưởng tộc phải như thế nào v...v... Rồi việc lớn việc nhỏ khác như cơ cấu của hội đồng gia tộc có bao nhiều người, trong đó đại diện mỗi vùng miền mấy người ; mỗi năm cúng tế tổ tiên vào những ngày nào, lễ vật để tế tổ tiên là chay hay mặn ; nội dung 2 bài văn tế như thế nào ; việc tang ma của người trong tộc, việc cáo Triệu Tổ, việc mai táng ở nghĩa địa tộc, việc khuyến học... Nói chung, các việc mang tầm vĩ mô đều phải được quy định trong Tộc ước để có cơ sở quy phạm cho các quyết định của lãnh đạo tộc và mỗi dân tộc, tránh tranh cãi hoặc thực hiện tùy tiện, lệch chuẩn.

Chỉ cần tìm trên mạng internet với từ "tộc ước" sẽ thấy tộc ước của rất nhiều tộc họ trong cả nước ta. Ví dụ :

 

Do đó, HĐGT mong bà con gần xa tham gia nghiên cứu và viết dự thảo bản Tộc ước, hoặc hiến kế, ... để gia tộc chúng ta sớm có văn bản mang tính quy phạm, thể hiện tinh thần "quốc có quốc pháp, gia có gia quy" cùng chư tộc.

Hãy gửi văn bản "dự thảo tộc ước tộc Trần Văn Xuyên Tây" về email của Ban quản trị Website (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )  hoặc gửi ý kiến qua mục "Liên hệ" của Website tộc ta.

TM. Hội đồng gia tộc Trần Văn Xuyên Tây

Văn thư Trần Văn Hảo 

Khách trực tuyến

Hiện có 6 khách, 0 thành viên online