Trong tháng 9/2015, UBND thị trấn Nam Phước đã họp toàn thể các Trưởng Tộc trên địa bàn thị trấn để phát động các Tộc đăng kí xây dựng “Tộc văn hóa” theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch Liên tịch Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (xin xem nội dung chi tiết của 2 văn bản trên ở cuối file này)

Xem tiếp