Ông Trần Thạnh (Phái Nhì, Đời thứ 13) qua nghiên cứu các chữ Nho trên Gia phả Tộc và trên cổng Nhà Thờ Tộc (cũ) thấy có một số vấn đề cần nêu ra với Hội Đồng Gia Tộc. Ban Quản Trị trang Web đăng ý kiến của Ô. Thạnh để bà con cùng xem.

Trần Văn Thông (BQT trang web của Tộc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp