Trang Web của tộc ta cần có nhiều bài vở, tin tức, hình ảnh của bà con trong tộc nhằm làm phong phú thêm sinh hoạt tinh thần, động viên mọi người cùng một huyết thống Tộc Trần Văn đoàn kết thân ái. Trên tinh thần đó, Ban Quản Trị trang web xin giới thiệu bài viết của một số bà con ở Phái Tư về Nhà Thờ mới của Tộc.

Trần Văn Thông (TM.BQT trang web)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Sau khi nhận được thư đề ngày 22/10/2014 của Ô.Trần Thạnh nêu ý kiến về việc tên gọi của Tộc và các chữ trên cổng Nhà Thờ Tộc, nhận thấy đây là phản ảnh có trách nhiệm của con cháu trong Tộc, cần được xem xét cẩn thận và thấu đáo, Hội Đồng Gia Tộc đã mời các thành viên trong HĐGT đến dự họp vào sáng 26/10/2014 tại nhà Ô.Trần Nam, gần Nhà Thờ Tộc (Duy Xuyên-Quảng Nam).

Các thành viên HĐGT đã tìm hiểu vấn đề cặn kẽ, phân tích đầy đủ lý-tình, kết quả đã đi đến kết luận là "không thay đổi".

Xin mời quí bà con xem kết luận của HĐGT về các vấn đề này

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp

Ông Trần Thạnh (Phái Nhì, Đời thứ 13) qua nghiên cứu các chữ Nho trên Gia phả Tộc và trên cổng Nhà Thờ Tộc (cũ) thấy có một số vấn đề cần nêu ra với Hội Đồng Gia Tộc. Ban Quản Trị trang Web đăng ý kiến của Ô. Thạnh để bà con cùng xem.

Trần Văn Thông (BQT trang web của Tộc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem tiếp