PHẦN THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC TRẦN VĂN-XUYÊN TÂY ĐẾN CUỐI THÁNG 11/2014

 

 

 TT   Chứng từ   Ngày thu    Họ tên người nộp   Thuộc Phái, con ông bà nào, hiện ở   Số tiền   Ghi chú  
        Tổng Thu đến ngày 30/10/2014 566,690,000 Xem báo cáo cũ
1 Quyển 4 07/04/2014 Trần Văn Hảo (đợt 2) Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều (Cánh), ở X.Tây 1,000,000 (2 đợt 5.000.000đ)
2 Vietcombank 19/05/2014 Trần Văn Trung (đợt 2) Phái Nhì, con ông Trần Tuệ, ở TPHCM 1,000,000 (2 đợt 6.000.000đ)
3 Quyển 4 20/06/2014 Trần Văn Phước Phái Ba, con Ô. Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000 (2 đợt 2.000.000đ)
4 Quyển 2 28/06/2014 Trần Bảy  (đợt 2) Phái Ba, con Ô. Trần Cỏ, ở Xuyên Tây 1,000,000 (2 đợt 2.000.000đ)
5 Quyển 2 04/07/2014 Trần Sáu & Trần Nhân Phái Nhì, con ô Trần Hoan, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 2,000,000 (2 đợt 3.000.000đ)
6 Quyển 2 11/07/2014 Trần Thiện Vỹ (đợt 2) Phái Nhì, con ô Trần Văn Tần (Cúc), Xuyên Tây 1,000,000 (2 đợt 2.000.000đ)
7 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Thức  (đợt 2) Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 500,000 (2 đợt 2.000.000đ)
8 Quyển 4 28/07/2014 Trần Văn Khải (đợt 2) Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều (Cánh) ở X.Tây 1,000,000 (2 đợt 2.000.000đ)
9 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thuận (đợt 2) Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 1,500,000 (2 đợt 2.000.000đ)
10 Vietcombank 02/11/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng các thẻ tiết kiệm 285,000  
11 Quyển 5 03/11/2014 Trần Văn Dũng Phái Ba, con ô Trần Văn Nguyên. Hiện ở Long Thành 2,000,000  
12 Quyển 5 03/11/2014 Trần Ba Phái Nhì, con ông Trần Bì. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000  
13 Quyển 5 03/11/2014 Trần Anh Dũng Phái Nhì, con ông Trần Tạm. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000  
14 Quyển 5 09/11/2014 Nguyễn Thị Đến Phái Ba, vợ của ô Trần Thính, ở Kon-tum 1,000,000    
15 Quyển 5 14/11/2014 Trần V. Thạnh (Hạnh) Phái Ba, con Ô. Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000    
16 Quyển 5 14/11/2014 Trần Hưởng Phái Ba, con ông Trần Thái, hiện ở Tam Kỳ, Q.Nam 4,000,000  
17 Quyển 6 15/11/2014 Tiền bán đấu giá gỗ (Bán đấu giá gỗ Nhà thờ cũ) 3,030,000    
18 Vietcombank 15/11/2014 Trần Văn Tư Phái Nhì, cháu ô Trần Văn Đường, hiện ở Phú Ninh 1,000,000    
19 Quyển 6 20/11/2014 Trần Văn Dũng Phái Nhì, cháu ô Trần Chiêm, hiện ở Xuyên Tây 1,000,000    
20 Vietcombank 25/11/2014 Trân Thị Nga Phái Ba, con  gái Ô. Trần Niên ở Xuyên Tây 5,000,000    
21 Vietcombank 25/11/2014 Trân Thị Thuận Phái Ba, con  gái Ô. Trần Niên ở Xuyên Tây 5,000,000  
22 Vietcombank 27/11/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tiết kiệm không kì hạn 158,000  
      Tổng Cộng thu lũy kế đến 30/11/2014   604,663,000  
Mục tiêu cần đạt được:         700,000,000
Trưởng Tộc kiêm Giám sát                   Thư kí kiêm Thủ quỹ
Trưởng Ban Vận động
Trần Văn Kim Trần Văn Trảng          Trần Văn Hảo
HĐGT TRẦN VĂN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI LIÊN QUAN VIỆC XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC TRẦN  VĂN ĐẾN 30/11/2014
  A. Các khoản đã xuất chi          
Số Phiếu Ngày Nội dung   Thành  Ghi chú
TT chi số tháng chi các khoản chi   tiền  
1 01/VT 28/08/2014 Tổng chi in ấn, bưu thư... để vận động từ 24/3/2014 - 28/7/2014     1,055,000 Trần Văn Hảo chi
2 02/VT 29/08/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 1 10,000,000 Quang Hảo nhận
3 03/VT 29/08/2014 Chi tốp Đắp Vẽ Tiền đường, Hậu tẩm & Bình phong Lần 1 10,000,000 Nguyễn Văn Hùng nhận
4 04/VT 11/09/2014 In bạt Ban Cố vấn, Ban xây dựng & in Mô hình Nhà thờ bức 680,000 Trần Văn Trảng nhận
5 05/VT 30/08/2014 Chi bưu thư, liên lạc... Th. 8/2014 100,000 Trần Văn Hảo nhận
6 06/VT 11/09/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 2 10,000,000 Quang Hảo nhận
7 05/BTC 21/09/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 3 20,000,000 Quang Hảo nhận
8 06/Tập1 21/09/2014 Chi mua sắm của thủ kho (có bảng kê)   1,811,000 Trần Văn Hải nhận
9 07/VT 31/08/2014 Chi bưu thư, liên lạc... Th. 9/2014 100,000 Trần Văn Hảo nhận
10 07/Tập1 13/10/2014 Chi mua sắm của thủ kho (có bảng kê)   4,665,000 Trần Văn Hải nhận
11 08/Tập1 13/10/2014 Chi lương thủ kho, bảo vệ 2 tháng Tháng I và II 9,000,000 Trần Văn Hải nhận
12 09/Tập1 13/10/2014 Chi tiền cung cấp 29 xe cát đến 13/10 xe 7,250,000 Trần Văn Đức nhận
13 10/Tập1 13/10/2014 Chi mua nguyên vật liệu chính (theo bảng kê)   78,098,700 Hiệp Hòa nhận
14 11/Tập1 13/10/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 4 10,000,000 Quang Hảo nhận
15 12/Tập1 17/10/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 5 20,000,000 Quang Hảo nhận
16 13/Tập1 17/10/2014 Chi ứng cho thợ mộc mua gỗ 2 Lần 22,000,000 Trần Hòa (Năm) nhận
17 14/Tập1 30/10/2014 Chi làm sổ đỏ đất vườn ông Trần Nam   2,193,000 Trần Kim
18 15/Tập1 02/11/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 6 10,000,000 Quang Hảo nhận
19 16/Tập1 06/11/2014 Chi vận chuyển đá và gạch ống   3,120,000 Trần Văn Thuận
20 17/Tập1 02/11/2014 Đá chẻ (hộc) làm móng   7,500,000 Đặng Mai
21 18/Tập1 02/11/2014 Chi mua 26,8m3 đá xay 1-2 (cm)    7,500,000 Hiệp Hòa 1
22 19/Tập1 02/11/2014 Chi mua 3 vạn gạch ống 6 lỗ (tuy-nen)   20,000,000 Phan Ngọc Anh
23 20/Tập1 11/11/2014 Chi mua vật liệu xây dựng (theo bảng kê)   59,187,400 Hiệp Hòa 1
24 21/Tập1 11/11/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 7 10,000,000 Quang Hảo nhận
25 08/VT 11/11/2014 In ấn nội dung giải đáp ý kiến về "tên Tộc, từ sở", liên lạc Th. 10/2014 290,000 Trần Văn Hảo nhận
26 22/Tập1 18/11/2014 Chi tốp Đắp Vẽ Tiền đường, Hậu tẩm & Bình phong Lần 2 60,000,000 Nguyễn Văn Hùng nhận
27 23/Tập1 18/11/2014 Chi mua vât tư nguyên liệu (theo bảng kê)   12,875,000 Trần Văn Hải nhận
28 24/Tập1 20/11/2014 Chi lương thủ kho, bảo vệ tháng thứ 3   4,500,000 Trần Văn Hải nhận
29 25/Tập1 26/11/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 8 20,000,000 Quang Hảo nhận
      Tổng cộng Đã xuất : 421,925,100 A
B. Các khoản đã kí hợp đồng bổ sung, đang hoặc sắp thi công, chưa chi tiền hoặc mới cho tạm ứng một phần, sẽ chi tiếp     
TT   Công việc - hạng mục Tổng HĐ, dự toán Đã chi ứng Dự chi tiếp  
1   Phần chưa chi thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm 5,000,000   5,000,000  
2   Phần chưa chi cho thợ Đắp Vẽ Nhà thờ & Bình phong 35,000,000   35,000,000  
3   Công xây dựng cơ bản Bình phong 3000000   3,000,000 Trước đây chưa HĐ xây bình phong
4   Chi phần còn lại thợ đóng 3 bộ cửa chính 21,000,000   21,000,000  
5   Đổ trần tiền đường  5500000   5,500,000 Trước đây dự kiến không đổ trần
6   Công xây bếp và khu vệ sinh 5000000   5,000,000 Trước đây chưa hợp đồng phần này
7   Công xây cổng ngõ và bờ tường trước 16500000   16,500,000 Trước đây chưa hợp đồng phần này
8   Công đắp vẽ cổng ngỏ, tường trước 24000000   24,000,000 nt
9   Công xây cơ bản Miếu Bà Tổ Cô 2000000   2,000,000 (Nhóm thợ xây cơ bản)
11   Công đắp vẽ miếu Bà Tổ Cô 3,000,000   3,000,000 (Nhóm thợ đắp vẽ)
12   Công xây bờ tường rào 2 bên NT 4,000,000   4,000,000  
13   Công trít bột tường Nhà thờ 4,000,000   4,000,000 Trước đây dự kiến chỉ lăn sơn
14   Mua sơn, bột trít tường (theo bảng kê) 14,000,000   14,000,000  
15   Công sơn giả gỗ cột, trính, kèo N.thờ 18,000,000   18,000,000 Trước đây chưa hợp đồng phần này
16   Sắt cho bình phong, cổng, bờ tường 4,500,000   4,500,000  
17   Gốm dán trang trí bờ tường bên trong 1,000,000   1,000,000  
18   Cát, đá 1cmx2cm các việc còn lại 2,000,000   2,000,000 Trước đây chưa hợp đồng phần này
19   Tiền đá grannit tam cấp & bàn thờ 10,000,000 6,000,000 4,000,000 Trước đây chỉ dự kiến lát gạch men
20   Đá bóng kính lót nền và hiên Nhà thờ 12,000,000   12,000,000 Trước đây dự kiến lát gạch men
21   Mua thêm 8 tấn ximăng 12,000,000   12,000,000  
22   Tiền công và gạch Hạ Long lát sân 12,000,000   12,000,000 Trước đây dự kiến chỉ đổ bê-tông
23   Bộ cổng chính và 2 cổng phụ (thép) 22,000,000 6,000,000 16,000,000  
24   Luong bảo vệ, thủ kho tháng cuối 4,500,000   4,500,000  
25   Hệ thống điện, nước, trang trí (theo bảng kê) 10,000,000 5,507,000 4,493,000  
26   3 bức Hoành phi và 2 cấu đối gỗ tốt 8,000,000   8,000,000  
27   Tủ Hương án, bàn ghế, lư hương, giá trống chiêng... 12,000,000   12,000,000  
28   Phát sinh hoàn thiện, công khai, bưu thư 10,000,000   10,000,000  
    Tổng cộng mục B 280,000,000 17,507,000 262,493,000 B
 Đã xuất chi (A) : 439.432.100 đông ;  Dự kiến chi tiếp (B) # : 260.000.000 đồng. Dự toán tổng công trình (tròn số): 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng y)
Tổng số tiền bà con đóng góp đến 26/11/2014 là 604.163.000đồng. Còn thiếu khoảng 100 triệu đồng để hoàn thiện công trình.
Trưởng Tộc - Trưởng Ban Xây dựng Giám sát Thủ quỹ Kế toán
(đã kí và đóng dấu) (đã kí) (đã kí) (đã kí)
Trần Văn Kim Trần Văn Trảng Trần Văn Hảo Trần Tam

Khách trực tuyến

Hiện có 40 khách, 0 thành viên online