Xin gửi đến quí bà con Báo cáo thu-chi xây dựng Nhà Thờ Tộc đến 08/11/2014 do Thủ quỹ Trần Văn Hảo lập

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TT Chứng từ Ngày thu Họ tên người nộp Thuộc Phái, con ông bà nào, hiện ở Số tiền Ghi chú 
1 Quyển 2 06/04/2014 Trần Nhật Minh Phái Nhì, con GS. Trần Hạ Phương, NSUT Đức Lưu, HN 10,000,000  
2 Quyển 2 06/04/2014 Trần Duy Phương Phái Nhì, con GS. Trần Hạ Phương, NSUT Đức Lưu, HN 10,000,000  
3 Quyển 4 07/04/2014 Trần Văn Hảo Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều (Cánh), ở X.Tây 5,000,000  
4 Quyển 4 11/04/2014 Trần Văn Nghị Phái Ba, con ông Trần Văn Hảo, ở Đà Nẵng 3,000,000  
5 Quyển 4 30/04/2014 Trần Thành Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều, hiện ở Đà Nẵng 5,000,000  
6 Vietcombank   Trần Văn Thọ Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Hàm, ở Dầu Tiếng, BDương 50,000,000  
7   Trần Văn Thông Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Q3, TPHCM  
8   Trần Văn Thái Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Bến Cát, BDương Cả 2 đợt, gia
9 05/05/2014 Trần Quang Thành Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Dầu Tiếng, BDương đình ông Trần
10   Trần Thị Phương Thảo Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Dầu Tiếng, BDương Văn Thọ đóng
11   Trần Thị Tường Thụy Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Dầu Tiếng, BDương góp tất cả
12   Trần Quang Thuận Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Q11, TPHCM 90 triệu đồng.
13 Vietcombank 30/08/2014 G.đình Ô Trần Văn Thọ Đóng góp thêm đợt 2, và các cháu Đạt, Đăng, Ty... cùng tham gia đóng góp 40,000,000  
 
14 Vietcombank 19/05/2014 Trần Văn Trung Phái Nhì, con ông Trần Tuệ, ở TPHCM 6,000,000  
15 Vietcombank 19/05/2014 Gđ Ô.Trần Tam Phái Nhì, con Ô. Trần Quế. Đã mất 79,000,000 Gửi về 4.000 (bốn ngàn) đô-la Úc, quy đổi được 79 triệu đồng.
16 Vietcombank 19/05/2014 Trần Sum Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, ở Úc
17 Vietcombank 19/05/2014 Trần Thạnh Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, ở Úc
18 Vietcombank 19/05/2014 Trần Hùng Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, ở Canada
19 Vietcombank 26/5/2014 Trần Tá Phái 2, con ông Trần Tác (Thầy Thuyên), ở TPHCM 5,000,000  
20 Vietcombank 26/5/2014 Bà Trần Thị Quảng Con gái thứ 8 của ông Trần Tác (Thầy Thuyên) 5,000,000  
21 Vietcombank 26/5/2014 Trần Văn Trợ Phái 2, con thứ 4 của ô Trần Tá, ở TP HCM 2,000,000  
22 Vietcombank 26/5/2014 Trần Quang Hùng Phái 2, con thứ 5 của ô Trần Tá, ở TP HCM 2,000,000  
23 Vietcombank 26/5/2014 Trần Văn Dũng Phái 2, con thứ 7 của ô Trần Tá, ở TP HCM 4,000,000  
24 Vietcombank 26/5/2014 Trần Văn Phục Phái 2, con thứ 11 của ô Trần Tá, ở TP HCM 2,000,000  
25 Vietcombank 26/5/2014 Trần Trung Nam Phái 2, con thứ 12 của ô Trần Tá, ở TP HCM 2,000,000  
26 Vietcombank 26/5/2014 Trần Quang Phái 2, con trai ô Trần Quang Hùng, ở TP HCM 2,000,000  
27 Quyển 4 25/05/2014 Trần Chín Phái Ba, con Ô. Trần Văn Đờn, ở Kon Tum (2 đợt) 12,000,000  
28 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Kim Phái Nhì - Trưởng Tộc, ở Xuyên Tây 2,000,000  
29 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Ngọc Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 1,000,000  
30 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Hòa Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 1,000,000  
31 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Chung Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 1,000,000  
32 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Hẹn Phái Nhì, con Ô. Trần Hẹn, ở KonTum (đợt 1 + đợt 2) 3,000,000  
33 Vietcombank 29/05/2014 Trần Phú Phái Nhì, con ông Trần Da, hiện ở TP HCM. 2,000,000  
34 Vietcombank 29/05/2014 Trần Xuân Y Phái Nhì, con Ô. Trần Tá, ở TPHCM 4,000,000  
35 Quyển 2 31/05/2014 Trần Đình Hùng Phái Tư, con Ô. Trần Đ Hòa, ở Đà Nẵng (đợt1+đợt 2) 13,000,000  
36 Quyển 2 31/05/2014 Trần Niên Phái Ba, con Ô. Dạng, ở Xuyên Tây (đợt 1 + đợt 2) 3,000,000  
37 Quyển 2 31/05/2014 Trần Khoan Phái Ba, con Ô. Trần Hát, ở Xuyên Đông (2 đợt) 2,000,000  
38 Quyển 4 20/06/2014 Trần Văn Phước Phái Ba, con Ô. Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000  
39 Quyển 4 23/06/2014 Trần Ả Phái Ba, con Ô. Trần Hát, ở Xuyên Đông 1,500,000  
40 Quyển 2 23/06/2014 Bà Nguyễn Thị Hẹn Phái Nhì, quả phụ, vợ Ô Trần Hẹn, ở Kontum 5,000,000  
41 Quyển 2 23/06/2014 Trần Văn Mỹ Phái Nhì, con Ô. Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000  
42 Quyển 2 23/06/2014 Trần Thị Biên Phái Nhì, con gái Ô Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000  
43 Quyển 2 23/06/2014 Trần Văn Ánh Phái Nhì, cháu nội Ô Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000  
44 Quyển 2 23/06/2014 Trần Văn Tâm Phái Nhì, cháu nội Ô Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000  
45 Quyển 4 24/06/2014 Tr. Văn Khóa (Kháng) Phái Ba, con Ô. Trần Cánh, ở Xuyên Tây 2,000,000 (2 đợt)
46 Quyển 2 28/06/2014 Trần Tạo Phái Ba, con Ô. Trần Chinh, ở Xuyên Tây 2,000,000  
47 Quyển 2 28/06/2014 Trần Tân Phái Ba, con Ô. Trần Chinh, ở Đà Nẵng (2 đợt) 2,000,000  
48 Quyển 2 28/06/2014 Trần Lực Phái Ba, con Ô. Trần Chinh, ở Xuyên Tây (2 đợt) 2,000,000  
49 Quyển 2 28/06/2014 Trần Bảy (2 đợt) Phái Ba, con Ô. Trần Cỏ, ở Xuyên Tây 2,000,000  
50 Quyển 2 28/06/2014 Trần Đình Dũng Phái Tư, con Ô. Trần Đình Hòa, ở Đà Nẵng 2,000,000  
51 Quyển 2 28/06/2014 Trần Văn Hải Phái Tư, con Ô. Trần Nhung, ở Xuyên Tây 2,000,000  
52 Quyển 2 28/06/2014 Trần Hưởng Phái Tư, con Ô. Trần Ruộng, ở Xuyên Tây 2,000,000  
53 Quyển 2 28/06/2014 Trần Quang Doanh Phái Tư, con Ô. Trần Hưởng, ở Xuyên Tây 2,000,000  
54 Quyển 2 28/06/2014 Trần Xuân Diệu Phái Tư, con Ô. Trần Hưởng, ở Xuyên Tây 2,000,000  
55 Vietcombank 28/06/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ nhất của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
56 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Sinh Phái Ba, em Trần Chinh, ở Phú Mỹ, Vũng Tàu 10,000,000  
57 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Lập Phái Ba, con ô Trần Văn Sinh, ở Phú Mỹ, Vũng Tàu 10,000,000  
58 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Vinh Phái Ba, con ô Trần Văn Sinh, ở Phú Mỹ, Vũng Tàu 5,000,000  
59 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Thanh (Miết) Phái Ba, con ô Trần Chước, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
60 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Công Phái Ba, con ô TV Thanh, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
61 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Sơn Phái Ba, con ô TV Thanh, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
62 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Phước Phái Ba, con ô TV Thanh, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
63 Quyển 2 01/07/2014 Trần Thị Kim Thu Phái Ba, con gái ô TVThanh, ở Long Thành, Đ.Nai 500,000  
64 Quyển 4 01/07/2014 Trần Văn Nguyên Phái Ba, con ô Trần Pháp, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
65 Quyển 4 01/07/2014 Trần Văn Nhựt Phái Ba, con ô TV Nguyên, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
66 Quyển 2 04/07/2014 Trần Tư Phái Nhì, con ô Trần Chiêm, Mỹ Thành, Xuyên Tây 1,000,000  
67 Quyển 2 04/07/2014 Trần Thị Thảo Phái Nhì, con ô Trần Giang, Xuyên Tây 1,000,000  
68 Quyển 2 04/07/2014 Trần Mạnh (2 đợt) Phái Nhì, con Bà Hột, Xuyên Tây 2,000,000  
69 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Phúc Phái Nhì, con Bà Hột, Xuyên Tây 2,000,000  
70 Quyển 2 04/07/2014 Trần Biên Phái Nhì, con ô Trần Thùy, ở Đà Nẵng 500,000  
71 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Trảng Phái Nhì, con Bà Giang, ở Xuyên Tây 2,000,000  
72 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Thủy Phái Nhì, con ô Trần Thùy, ở Xuyên Tây 2,000,000  
73 Quyển 2 04/07/2014 Trần Minh Hoàng Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 2,000,000  
74 Quyển 2 04/07/2014 Trần Minh Long Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 2,000,000  
75 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Châu Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 2,000,000  
76 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Tuấn Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 2,000,000  
77 Quyển 2 04/07/2014 Trần Hà (2 đợt) Phái Nhì, con ô Trần Minh Hoàng, ở Đà Nẵng 2,000,000  
78 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Hùng (Lễ) Phái Nhì, con ô Trần Dữ (Kiểm), ở Xuyên Tây 2,000,000  
79 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Hải (2 đợt) Phái Nhì, con ô Trần Văn Hùng (Lễ), ở Đà Nẵng 2,000,000  
80 Quyển 2 04/07/2014 Trần Sáu Phái Nhì, con ô Trần Hoan, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 1,000,000  
81 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Nhật Phái Nhì, cháu ô Trần Hoan, ở Mỹ Thành, Đà Nẵng 1,000,000  
82 Quyển 4 04/07/2014 Bà Văn Thị Cánh Quả phụ, vợ ô Trần Cánh - Phái Ba, ở Xuyên Tây 1,000,000  
83 Vietcombank 07/07/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ I của thẻ tiết kiệm 27 triệu 114,000  
84 Quyển 4 08/07/2014 Trần Định ( 2 đợt) Phái Ba, con ông Trần Thính, ở Mĩ Thành, X.Tây 2,000,000  
85 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Hoàng Phái Ba, con ông Trần Thịnh, Phòng GD Duy Xuyên 2,000,000  
86 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Trung Phái Ba, con ông Trần Thịnh, ở Bà Rịa - Vũng Tàu 2,000,000  
87 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Duy Phái Ba, con ông Trần Văn Hoàng, Quân y Q.Khu 5 2,000,000  
88 Quyển 2 09/07/2014 Trần Tường Phái Ba, con ông Trần Châu (MT), ở Đà Nẵng (2 đợt) 2,000,000  
89 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Liên Phái Ba, con ông Trần Châu, ở Mỹ Thành (2 đợt) 2,000,000  
90 Quyển 2 11/07/2014 Trần Lệ Phái Nhì, con ông Trần Dưỡng, Xuyên Tây 2,000,000  
91 Quyển 2 11/07/2014 Trần Chi (Cư) Phái Nhì, con ô Trần Dưỡng, em Trần Lệ, Xuyên Tây 2,000,000  
92 Quyển 2 11/07/2014 Trần Thiện Vỹ (Lộc) Phái Nhì, con ô Trần Văn Tần (Cúc), Xuyên Tây 1,000,000  
93 Quyển 2 11/07/2014 Trần Dương Phái Nhì, con ô Trần Quỳ, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 1,000,000  
94 Quyển 2 11/07/2014 Trần Văn Hải (2 đợt) Phái Nhì, con ô Trần Tuệ, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 2,000,000  
95 Quyển 2 11/07/2014 Trần Vy Phái Nhì, con ô Trần Tuệ, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 1,000,000  
96 Quyển 2 11/07/2014 Trần Vũ Phái Nhì, con ô Trần Thiện Vỹ (Lộc), Mỹ Hòa, XTây 1,000,000  
97 Quyển 4 12/07/2014 Trần Công Phái Ba, con ông Trần Hung (Phước), ở Duy Trung 1,000,000  
98 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Đức Phái Nhì, con Bà Hột, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 2,000,000  
99 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Thức (2 đợt) Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 1,500,000  
100 Quyển 2 16/07/2014 Trần Ngũ Phái Nhì, con ô Trần Chiêm, Xuyên Tây 1,000,000  
101 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Trương Phái Nhì, con Bà Hột, Mỹ Hòa, Xuyên Tây (2 đợt) 2,000,000  
102 Quyển 2+VCB 16/07/2014 Trần Văn Đường (2 đợt) Phái Nhì, con ô Trần May, Phú Ninh, Qnam (2 đợt) 2,000,000 2 đợt=2triệu
103 Quyển 2 16/07/2014 Trần Thanh Nam Phái Nhì, con ô Trần Văn Đường, Phú Ninh, Q.Nam 2,000,000  
104 Quyển 4 19/07/2014 Trần Hòe Phái Ba, con ông Trần Thái (Hoa), ở Đà Nẵng 2,000,000  
105 Quyển 2 20/07/2014 Trần Văn Lâm Phái Ba, con ông Trần Cam, Xuyên Tây 2,000,000  
106 Quyển 2 22/07/2014 Trần Văn Tiến Phái Tư, con ô Trần Năng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1,000,000  
107 Quyển 2 23/07/2014 Trần Ba Phái Tư, con ô Trần An, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000  
108 Quyển 2 23/07/2014 Trần Tân Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000  
109 Quyển 2 23/07/2014 Trần Tấn Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000  
110 Quyển 2 23/07/2014 Trần Quốc Tuấn Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000  
111 Quyển 2 22/07/2015 Trần Hai Phái Tư, con ô Trần Phán, ở Đại Quang, Đại Lộc    
112 Quyển 2 22/07/2016 Trần Hạnh Phái Tư, con ô Trần Hai, ở Đại Quang, Đại Lộc 4,000,000  
113 Quyển 2 22/07/2017 Trần Phúc Phái Tư, con ô Trần Hai, ở Đại Quang, Đại Lộc    
114 Quyển 4 22/07/2014 Trần Văn Ninh Phái Ba, con ông Trần Niên, Xuyên Tây 10,000,000  
115 Quyển 4 26/07/2014 Trần Bưởi Phái Ba, con ông Trần Văn Xuân (Triều), Xuyên Tây 1,000,000  
116 Quyển 4 26/07/2014 Trần Văn Thọ Phái Ba, con ông Trần Bưởi, Xuyên Tây 1,000,000  
117 Quyển 4 28/07/2014 Trần Văn Khải Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều (Cánh) ở X.Tây 1,000,000  
118 Quyển 2 28/07/2014 Trần Giáp Phái Nhì, con ô Trần Dữ (Kiểm), ở Xuyên Tây    
119 Quyển 2 28/07/2014 Trần Tình Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây    
120 Quyển 2 28/07/2014 Trần Kinh (2 đợt) Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 4,000,000  
121 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Quân Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây    
122 Quyển 2 28/07/2014 Trần Phi Long Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây    
123 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thuận  Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây

 2000000

 
124 Quyển 2 28/07/2014 Trần Diệu Phái Nhì, con ô Trần Quỳ, Xuyên Tây 1,000,000  
125 Quyển 2 28/07/2014 Trần Luôn Phái 4, đời thứ 12, con ô Trần ?, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 500,000  
126 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn An Phái 4, anh của Trần Văn Hải, Xuyên Tây 2,000,000  
127 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Trí Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 1,000,000  
128 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Nghĩa Phái Nhì, con ô Trần Ngạc, Xuyên Tây 1,000,000  
129 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Thân Phái Nhì, con ô Trần Cúc, Xuyên Tây 2,000,000  
130 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thị Đào Phái Nhì, con ô Trần Khóa, Đà Nẵng 2,000,000  
131 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thị Xuân Phái Nhì, con ô Trần Khóa, Đà Nẵng 1,000,000  
132 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Thu Phái 4, con ô Trần ?, Xuyên Tây 1,000,000  
133 Quyển 2 28/07/2014 Trần Như Sung Phái Nhì, thân phụ ô Trần Văn Lâm, Xuyên Tây    
134 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Lâm Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, Xuyên Tây    
135 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Tùng Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, Xuyên Tây    
136 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Sơn Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, Xuyên Tây 33,465,000  
137 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Hải Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, Xuyên Tây    
138 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Hà Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, Xuyên Tây    
139 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Viên Phái Nhì, con ô Trần Văn Di, Xuyên Tây 1,000,000  
140 Vietcombank 28/07/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ II của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
141 Quyển 4 02/08/2014 Trần Văn Khánh Phái Ba, con ô Trần Tích, Xuyên Tây 2,000,000  
142 Quyển 2 02/08/2014 Trần Bằng Phi Phái Nhì, con ô Trần Thiện Vỹ, Xuyên Tây 1,000,000  
143 Quyển 2 02/08/2014 Ô Trần Châu Phái Ba, đời 12, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 1,000,000  
144 Quyển 2 06/08/2014 Trần Lập Phái Ba, con ông Trần Thịnh, ở Bà Rịa - Vũng Tàu 2,000,000  
145 Quyển 4 08/08/2014 Trần Văn Minh Phái Ba, con ô Trần Đờn, Xuyên Tây 2,000,000  
146 Quyển 2 16/08/2014 Trần Lục Phái Nhì, con ô Trần Kiến, Xuyên Tây 1,000,000  
147 Quyển 2 16/08/2014 Lão ông Trần Quỳ Phái Nhì, con ô Trần Đóa, Xuyên Tây 1,000,000  
148 Quyển 2 16/08/2014 Bà cô Trần Thị Hoát Chị của ông Trần Quỳ (Phái Nhì) - Xuyên Tây 400,000  
149 Quyển 2 16/08/2014 Trần Văn Tư Phái Nhì, con ô Trần Triêm. Đà Nẵng 1,000,000  
150 Quyển 2 16/08/2014 Trần Thị Triêm Phái Nhì, con gái ô Trần Triêm. Đà Nẵng 1,000,000  
151 Quyển 2 16/08/2014 Trần Thị Nhật Duyên (Thích nữ Linh Khoan) con gái ô Trần Hưởng, Phái Tư 1,000,000  
152 Quyển 2 16/08/2014 Trần Văn Sinh Phái Nhì, con ô Trần Văn Kim, Xuyên Tây 2,000,000  
153 Quyển 4 16/08/2014 Trần Văn Tâm Phái Ba, con ông Trần Sáu, Xuyên Tây 500,000  
154 Vietcombank 28/08/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi các thẻ tiết kiệm không kì hạn 245,000  
155 Vietcombank 28/08/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ III của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
156 Quyển 2 02/09/2014 Trần Minh Hải Phái Nhì, con ô Trần Văn Sơn, Đà Nẵng 1,000,000  
157 Quyển 2 02/09/2014 Trần Minh Khánh Phái Nhì, con ô Trần Văn Sơn, Đà Nẵng 1,000,000  
158 Quyển 5 02/09/2014 Trần Minh Hùng Phái Nhì, con ô Trần Văn Sơn, Ban Mê Thuột 2,000,000  
159 Quyển 5 02/09/2014 Bà Trần Thị Chín Phái Nhì, chị ông Trần Văn Kim (Trưởng Tộc), ở Xtây 1,000,000  
160 Quyển 5 03/09/2014 Trần Văn Tâm Phái Tư, con ông Trần Luôn, Mỹ Thành, Xuyên Tây 1,000,000  
161 Quyển 5 08/09/2014 Trần Văn Thiên Phái Ba, con ông Trần Pháp (Nhiến), Xuyên Tây 2,000,000 (cả 2 đợt)
162 Quyển 5 10/09/2014 Trần Văn Hòa Phái Nhì, con ông Trần ? , ở Đà Nẵng 1,000,000  
163 Quyển 5 10/09/2014 Trần Trình Phái Ba, con ông Trần Phước, ở Xuyên Tây 2,000,000  
164 Vietcombank 10/09/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi các thẻ tiết kiệm không kì hạn 242,000  
165 Quyển 5 21/09/2014 Trần Giới Phái Nhì, con ô Trần Biên, Hiện ở Đà Nẵng 2,000,000  
166 Quyển 5 21/09/2014 Trần Văn Thành Phái Nhì, con ô Trần Ngạt, Hiện ở Bạc Liêu 3,000,000  
167 Quyển 5 25/09/2014 Trần Văn Nhân Phái Ba, con ông Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000  
168 Quyển 5 26/09/2014 Trần Văn Tình Phái Ba, con ông Trần Bưởi, ở Xuyên Tây 1,000,000  
169 Vietcombank 30/09/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ IV của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
170 Quyển 5 05/10/2014 Trần Cư Phái Nhì, con Ô. Trần Hoan ( Mỹ Thành)-TP.HCM 2,000,000  
171 Quyển 5 05/10/2014 Trần Dũng Phái Nhì, con Ô. Trần Hoan ( Mỹ Thành)-TP.HCM 2,000,000  
172 Vietcombank 07/10/2014 Trần Hường Phái Ba, con Ô.Trần Thái. Hiện ở TP.HCM 10,000,000  
173 Quyển 5 10/10/2014 Trần Thị Mỹ Hạnh Phái Ba, con gái ô TVThanh, ở Long Thành, Đ.Nai 500,000  
174 Quyển 5 10/10/2014 Trần Xí Phái Nhì, Đời thứ 13, em Ô.Trần Bì (Mỹ Thành) 500,000  
175 Quyển 5 10/10/2014 Trần Bì Phái Nhì, con Ô.Trần Dầu. Hiện ở Xuyên Tây 500,000  
176 Quyển 5 10/10/2014 Trần Tạm Phái Nhì, con Ô.Trần Bì. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000  
177 Vietcombank 15/10/2014 Trần Thị Diệp Phái Nhì, con Ô.Trần Đóa, em Ô.Trần Quỳ. Hiện ở Mỹ 3,060,000  
178 Vietcombank 19/10/2014 Trần Gia Phước Phái Tư, đời thứ 12. Hiện ở nước Đức 10,000,000  
179 Vietcombank 19/10/2014 Trần Gia Phụng Phái Tư, đời thứ 12. Hiện ở nước Canada 10,000,000  
180 Vietcombank 19/10/2014 Trần Hớn Phái Ba, đời thứ 12, con Ô.Trần Thái. Hiện ở Đà Nẵng 2,000,000  
181 Vietcombank 19/10/2014 Trần Duy Quỳnh Phái Ba, con Ô.Trần Hớn. Hiện ở Đà Nẵng 2,000,000  
182 Quyển 5 24/10/2014 Trần Phú Phái Nhì, con Ô.Trần Hoan. Hiện ở Xuyên Tây 1,000,000  
183 Quyển 5 24/10/2014 Trần Thì Phái Nhì, con Ô.Trần Tạm. Hiện ở Xuyên Tây 500,000  
184 Vietcombank 02/11/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng các thẻ tiết kiệm 285,000  
185 Quyển 5 03/11/2014 Trần Văn Dũng Phái Ba, con Ô.Trần Văn Nguyên. Hiện ở Long Thành 2,000,000  
186 Quyển 5 03/11/2014 Trần Ba Phái Nhì, con Ô.Trần Bì. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000  
187 Quyển 5 03/11/2014 Trần Anh Dũng Phái Nhì, con Ô.Trần Tạm. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000  
      Tổng Cộng Số Thu
Tính đến 08/11/2014 577,975,000  
             
      Trong đó: - Tiền nhận qua tài khoản VietComBank    246,034,000  
        - Tiền lãi ngân hàng        4,050,000  
             
        Mục tiêu cần đạt được:    700,000,000  
        - Xây nhà thờ Tộc    600,000,000  
        - Nâng cấp khu mộ Tổ ở Gò Khoai    100,000,000  
             
      Nơi thờ phụng Tổ tiên sắp được nghiêm trang, cao đẹp, đồng thời nơi yên nghĩ của Tiên linh cũng được yên ấm. Các năm sau khỏi phát động đóng góp.
           

 Phần Chi: sẽ được cập nhật và báo cáo cùng với Phần Thu đến ngày 30/11/2014.


Khách trực tuyến

Hiện có 39 khách, 0 thành viên online