Xin gửi Quý Bà Con bản Quyết toán tài chính công trình Trùng Tu Khu Mộ Tổ đến ngày 14/11/2019

Trần Văn Thông
Trưởng Ban Thông tin Dự án Trùng Tu KMT
---------------------------------------------------------

 

TỔNG THU (a+b)                          301,471,000
a) Thu Bà Con đóng góp                          188,000,000
    - Thu tại quê nhà Xuyên Tây                            93,500,000
    - Thu tại TP.Hồ Chí Minh                            94,500,000
b) Thu chuyển từ sổ tiết kiệm (Quỹ Tộc)                          113,471,000
         
TỔNG CHI                              227,920,000
         
THỪA nộp lại Quỹ Tộc                              73,551,000