Sau đây là Danh Sách Quý Bà Con trong Tộc đã đóng góp tiền cho việc Trùng Tu Khu Mộ Tổ tính đến ngày 14/11/2019.

Trần Văn Thông
Trưởng Ban Thông tin Dự án Trùng tu KMT
------------------------------------------------------------

STT Ngày Họ và Tên Phái Ghi chú Số tiền (đồng)
01 22/07/2019 Gia đình Trần Sáu 2 Đà Nẵng Con Ô. Trần Hoan ở Mỹ Thành                30,000,000
02 02/08/2019 Trần Văn Trung 2 TPHCM Con Ô.Trần Tuệ ở Mỹ Hòa                  5,000,000
03 02/08/2019 Trần Văn Thuận 2 Duy Xuyên                        500,000
04 02/08/2019 Trần Văn Lâm 3 Duy Xuyên                        500,000
05 02/08/2019 Trần Văn Tâm 3 Duy Xuyên                        500,000
06 17/08/2019 Trần Văn Hải 4 Duy Xuyên Con Ô.Trần Nhung                      500,000
07 17/08/2019 Trần Đình Dũng 4 Đà Nẵng Con Ô.Trần Đình Hòa                      500,000
08 17/08/2019 Trần Đình Hùng 4 Đà Nẵng Con Ô.Trần Đình Hòa                      500,000
09 17/08/2019 Trần Tư 2 Duy Xuyên                        500,000
10 17/08/2019 Trần Đình Chung 4 Vĩnh Phúc Con Ô.Trần Phái                      500,000
11 17/08/2019 Trần Đình Bắc 4 Vĩnh Phúc Con Ô.Trần Phái                      500,000
12 17/08/2019 Trần Ba 4 Đại Lộc Con Ô.Trần An                      500,000
13 17/08/2019 Trần Hai 4 Đại Lộc Con Ô.Trần Phán                      500,000
14 17/08/2019 Trần Văn Tân 4 Đại Lộc Con Ô.Trần Ba                      500,000
15 17/08/2019 Trần Văn Lên 4 Đại Lộc                        500,000
16 17/08/2019 Trần Văn Hạnh 4 Đại Lộc Con Ô.Trần Hai                      500,000
17 17/08/2019 Trần Văn Phúc 4 Đại Lộc Con Ô.Trần Hai                      500,000
18 17/08/2019 Trần Văn Quang 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Quý                      500,000
19 17/08/2019 Trần Văn Long 2 Duy Xuyên                        500,000
20 17/08/2019 Trần Văn Tèo 2 Duy Xuyên                        500,000
21 17/08/2019 Trần Văn Hưởng 4 Duy Xuyên Con Ô.Trần Ruộng                      500,000
22 17/08/2019 Trần Xuân Diệu 4 Duy Xuyên Con Ô.Trần Hưởng                      500,000
23 17/08/2019 Trần Xuân Danh 4 Duy Xuyên Con Ô.Trần Hưởng                      500,000
24 17/08/2019 Trần Văn Tú 4 Khánh Hòa                        500,000
25 01/09/2019 Trần Văn Thư 4 Duy Xuyên                        500,000
26 01/09/2019 Trần Thị Quyên 3 Đà Nẵng Con Ô. Trần Châu (Trưởng P3)                      500,000
27 01/09/2019 Trần Văn Hùng 3 Tp HCM Con Bà. Bảy (Em Ô. Trần Châu) 1,000,000
28 07/09/2019 Trần Văn Thủy 2 Đà Nẵng   500,000
29 07/09/2019 Trần Giới & Trần Văn Khải 2 Đà Nẵng Hai cha con 6,000,000
30 07/09/2019 Trần Ngũ 2 Duy Xuyên   500,000
31 07/09/2019 Trần Lễ 2 Duy Xuyên Trưởng Tộc 500,000
32 07/09/2019 Trần Thanh Hải 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Lễ 500,000
33 07/09/2019 Trần Văn Hải 2 Duy Xuyên   500,000
34 07/09/2019 Trần Văn Liên 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Châu ở Mỹ Thành 500,000
35 07/09/2019 Trần Văn Tường 3 Đà Nẵng Con Ô. Trần Châu ở Mỹ Thành 500,000
36 14/09/2019 Trần Minh Hoàng 2 Đà Nẵng Con Ô. Trần Khóa                      500,000
37 14/09/2019 Trần Văn Tuấn 2 Đà Nẵng Con Ô. Trần Khóa                      500,000
38 14/09/2019 Trần Văn Châu 2 Đà Nẵng Con Ô. Trần Khóa                      500,000
39 14/09/2019 Trần Văn Hà 2 Đà Nẵng Con Ô. Trần Sơn                      500,000
40 14/09/2019 Trần Lệ 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Đương                      500,000
41 14/09/2019 Trần Chi (Cư) 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Đương                      500,000
42 14/09/2019 Trần Minh Hải 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Minh Sơn                      500,000
43 14/09/2019 Trần Minh Khánh 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Minh Sơn                      500,000
44 14/09/2019 Trần Văn Tấn 2 Duy Xuyên                        500,000
45 14/09/2019 Trần Văn Ngọc 2 Duy Xuyên                        500,000
46 14/09/2019 Trần Văn Tín 2 Duy Xuyên                        500,000
47 14/09/2019 Trần Hạ Đa 2 Duy Xuyên                        500,000
48 14/09/2019 Trần Văn Thành 2 Duy Xuyên                        500,000
49 14/09/2019 Trần Minh Long 2 Duy Xuyên                        500,000
50 14/09/2019 Trần Duy Phương 2 Hà Nội Con Ô. Trần Hạ Phương                      500,000
51 14/09/2019 Trần Nhật Minh 2 Hà Nội Con Ô. Trần Hạ Phương                  1,000,000
52 14/09/2019 Trần Văn Nghĩa 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Ngạc                      500,000
53 14/09/2019 Trần Văn Diệu 2 Duy Xuyên                        500,000
54 14/09/2019 Trần Văn Hiền 2 Duy Xuyên                        500,000
55 14/09/2019 Trần Văn Trảng 2 Duy Xuyên                        500,000
56 14/09/2019 Trần Văn Vy 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Tuệ ở Mỹ Hòa                      500,000
57 14/09/2019 Trần Văn Đức 2 Duy Xuyên Con Bà Hột ở Mỹ Hòa                      500,000
58 14/09/2019 Trần Văn Mạnh 2 Duy Xuyên                        500,000
59 14/09/2019 Trần Văn Trương 2 Duy Xuyên                        500,000
60 14/09/2019 Trần Văn Phúc 2 Duy Xuyên                        500,000
61 14/09/2019 Trần Tùng 2 Duy Xuyên                        500,000
62 14/09/2019 Trần Bá 2 Duy Xuyên                        500,000
63 14/09/2019 Trần Đức 2 Duy Xuyên                        500,000
64 14/09/2019 Trần Sơn 2 Duy Xuyên                        500,000
65 14/09/2019 Trần Nghệ 2 Duy Xuyên                        500,000
66 14/09/2019 Trần Rin 2 Duy Xuyên                        500,000
67 14/09/2019 Trần Lâm 2 Duy Xuyên                        500,000
68 14/09/2019 Trần Huynh 2 Duy Xuyên                        500,000
69 14/09/2019 Trần Hải 2 Duy Xuyên                        500,000
70 14/09/2019 Trần Hà 2 Duy Xuyên                        500,000
71 18/09/2019 Trần Văn Thọ 3 Duy Xuyên Con Ô.Trần Bưởi (Bửu)                      500,000
72 18/09/2019 Trần Văn Tình 3 Duy Xuyên Con Ô.Trần Bưởi (Bửu)                      500,000
73 18/09/2019 Trần Văn Hưng 3 Duy Xuyên Con Ô.Trần Bưởi (Bửu)                      500,000
74 29/09/2019 Trần Văn Tạo 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Chinh                      500,000
75 29/09/2019 Trần Văn Tân 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Chinh                      500,000
76 29/09/2019 Trần Văn Tài 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Văn Tạo                      500,000
77 29/09/2019 Trần Duy Linh 3 Duy Xuyên Cháu nội Ô. Trần Chinh                      500,000
78 29/09/2019 Trần Văn Bảy 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Văn Cỏ                      500,000
79 29/09/2019 Trần Văn Ninh 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Niên                      500,000
80 29/09/2019 Trần Khoan 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Hát                      500,000
81 29/09/2019 Trần Ả 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Hát                      500,000
82 29/09/2019 Trần Xuân Trang 3 TPHCM Con Ô. Trần Khoan                      500,000
83 29/09/2019 Trần Hoàng 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Khoan                      500,000
84 29/09/2019 Trần Văn Tuyền 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Ả                      500,000
85 29/09/2019 Trần Văn Khải 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần Cánh                      500,000
86 04/10/2019 Trần Văn Sinh 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Kim                      500,000
87 04/10/2019 Trần Văn Hòa (Năm) 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Kim                      500,000
88 04/10/2019 Trần Văn Chung 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Kim                      300,000
89 04/10/2019 Trần Văn Hẹn 2 Kontum                        500,000
90 04/10/2019 Trần Văn Thức 2 Duy Xuyên                        500,000
91 04/10/2019 Trần Văn Ánh 2 Đà Nẵng                        500,000
92 04/10/2019 Trần Tạm 2 Duy Xuyên                        500,000
93 04/10/2019 Trần Sĩ 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Tạm                      500,000
94 04/10/2019 Trần Văn Thiên 3 Duy Xuyên                        500,000
95 04/10/2019 Trần Văn Bình 3 Duy Xuyên Con Ô. Trần V Thiên                      500,000
96 27/10/2019 Trần Văn Ngọc 2 Duy Xuyên                        500,000
97 27/10/2019 Trần An 2 Bình Định                        500,000
98 27/10/2019 Trần Hẹn 2 Kontum                        200,000
99 27/10/2019 Trần Kim 2 Duy Xuyên                        500,000
100 05/11/2019 Trần Định 2 Duy Xuyên                        500,000
101 07/11/2019 Trần Văn Dương 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Quỳ                      500,000
102 07/11/2019 Trần Văn Tuấn 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Thiện Vỹ                      500,000
103 07/11/2019 Trần Văn Phi 2 Duy Xuyên Con Ô.Trần Thiện Vỹ                      500,000
104 07/11/2019 Trần Thị Tám (Cô 8 Quảng) 2 Định Quán (Đ.Nai)                    1,000,000
105 14/11/2019 Trần Tí 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Lợi                      500,000
106 14/11/2019 Trần Ba 2 Duy Xuyên Con Ô. Trần Bì                      500,000
    CỘNG THU TẠI QUÊ NHÀ XUYÊN TÂY                93,500,000
107 03/09/2019 Trần Thiện Thân 2 TPHCM Con Ô. Trần Văn Tần (Cúc) 1,000,000
108 03/09/2019 Trần Văn Hạnh 2 TPHCM Con Ô. Trần Văn Hùng 5,000,000
109 04/09/2019 Trần Lập 3 TPHCM Con Ô. Trần Hồng 1,000,000
110 05/09/2019 Trần Văn Thanh (Miết) 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Trần Chước 2,000,000
111 05/09/2019 Trần Văn Sơn 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
112 05/09/2019 Trần Văn Phước 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
113 05/09/2019 Trần Thị Kim Thu 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
114 05/09/2019 Trần Thị Ánh Tuyết 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
115 05/09/2019 Trần Thị Minh Hải 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
116 05/09/2019 Trần Văn Công 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
117 05/09/2019 Trần Thị Thu Hương 3 Long Thành (Đồng Nai) Chi Nhì-Con Ô.Thanh (Miết) 500,000
118 05/09/2019 Trần Văn Sinh 3 Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) Chi Nhì-Em Ô. Trần Chinh 1,000,000
119 05/09/2019 Trần Văn Lập 3 Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) Chi Nhì-Con Ô. Trần Văn Sinh 1,000,000
120 06/09/2019 Trần Tam/Trần Thạnh/Trần Hùng 2 Úc & Canada Con Ô. Trần Quế 34,500,000
121 07/09/2019 Trần Văn Phú 2 TPHCM Con Ô. Trần Da 2,000,000
122 07/09/2019 Trần Văn Lý 3 TPHCM Con Ô.Trần Bưởi (Bửu) 2,000,000
123 08/09/2019 Trần Văn Vinh 3 Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) Chi Nhì-Con Ô. Trần Văn Sinh 1,000,000
124 08/09/2019 Trần Thị Một 3 Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) Chi Nhì-Con Ô. Trần Văn Sinh 500,000
125 10/09/2019 Trần Văn Phục 2 TPHCM Con Ô. Trần Tá 1,000,000
126 13/09/2019 Trần Văn Thông/Trần Văn Thái/Trần Quang Thành/Trần Thị Phương Thảo/Trần Thị Tường Thụy/Trần Quang Thuận 2 Bình Dương & TP.HCM Con Ô. Trần Văn Thọ 26,500,000
127 21/09/2019 Gia đình ô. Trần Văn Nguyên 3 L.Thành (Đ.Nai) và TPHCM Con Ô. Trần Văn Pháp 2,500,000
128 21/09/2019 Gia đình ô. Trần Văn Ất 2 Long Thành (Đồng Nai) Con Ô.Trần Dữ (Kiểm) 2,500,000
129 27/09/2019 Trần Văn Minh 2 TX Lagi-Hàm Tân-Thuận Hải   500,000
130 02/10/2019 Trần Chín 3 Kontum Con Ô. Trần Văn Đờn 5,000,000
131 08/11/2019 Trần Hường 3 TPHCM Con Ô. Trần Thái 2,000,000
    CỘNG THU TẠI TPHCM       94,500,000
             
    TỔNG CỘNG THU       188,000,000

 


Khách trực tuyến

Hiện có 13 khách, 0 thành viên online