Ban Xây dựng Nhà thờ Tộc xin công bố đóng góp của bà con (tách theo từng Phái) và phân tích các khoản chi trong quá trình xây dựng đến ngày An vị Tiên linh tại Nhà thờ mới (28/01/2015)

 

Ghi chú : Việc tách ra theo từng Phái chỉ nhằm mục đích dễ tìm xem, đồng thời chuẩn bị in bạt để lưu giữ lâu dài cùng Sổ vàng xây Nhà thờ Tộc năm 1930 & 1992. Nếu có gì sai lệch hoặc bổ sung về tên, địa chỉ, phái, con ông, số tiền... thì vui lòng báo cho thủ quỹ Trần Văn Hảo điều chỉnh để in bạt trước ngày Khánh thành.

HĐGT TRẦN VĂN - XUYÊN TÂY
BAN VẬN ĐỘNG - XÂY DỰNG
TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI 

A. PHẦN THU 

(xem chi tiết ở bên dưới)

1) Phái Nhì 399,425,000 đồng
2) Phái Ba 174,500,000 đồng
3) Phái Tư 69,500,000 đồng
4) Thu ngoài (lãi tiết kiệm, bán gỗ cũ, lưu phước) 9,396,000 đồng
Cộng 652,821,000 đồng
 

B. PHẦN CHI

(xem chi tiết ở cuối file)

712,838,400 đồng
 
C. CÒN NỢ 60,017,400 đồng
 
    Ngày 27/01/2015
KẾ TOÁN        GIÁM SÁT         THỦ QUỸ          TRƯỞNG BAN
HĐGT TRẦN VĂN - XUYÊN TÂY BẢNG THEO DÕI DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC (Phái Nhì) PHÁI NHÌ
BAN VẬN ĐỘNG - XÂY DỰNG Số tiền bà con đóng góp các đợt sau đã được thủ quỹ cộng chung với số tiền đóng đợt 1 chứ không ghi theo từng đợt riêng.
 
 TT   Chứng từ   Ngày thu    Họ tên người nộp   Thuộc Phái, con ông bà nào, hiện ở đâu  Số tiền   Góp thêm (nếu có) 
1 Quyển 2 06/04/2014 Trần Nhật Minh  Phái Nhì, con GS. Trần Hạ Phương, NSUT Đức Lưu, HN 10,000,000   Phái 2
2 Quyển 2 06/04/2014 Trần Duy Phương  Phái Nhì, con GS. Trần Hạ Phương, NSUT Đức Lưu, HN 10,000,000   2
3     Lão ông Trần Văn Thọ Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Hàm, ở Dầu Tiếng, BDương 90,000,000   2
4     Trần Văn Thông Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Q3, TPHCM   2
5     Trần Văn Thái Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Bến Cát, BDương   2
6 Vietcombank 05/05/2014 Trần Quang Thành Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Dầu Tiếng, BDương   2
7     Trần Thị Phương Thảo Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Dầu Tiếng, BDương   2
8     Trần Thị Tường Thụy Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Dầu Tiếng, BDương   2
9     Trần Quang Thuận Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Thọ, ở Q11, TPHCM   2
10 Vietcombank 19/05/2014 Trần Văn Trung  Phái Nhì, con ông Trần Tuệ, ở TPHCM 6,000,000   2
11     Trần Tam Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, ở Úc  79,000,000   2
12 Vietcombank 19/05/2014 Trần Sum Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, TPHCM 2
13     Trần Thạnh Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, ở Úc  2
14     Trần Hùng Phái Nhì, con Ô. Trần Quế, ở Canada 2
15 Vietcombank 26/5/2014 Lão ông Trần Tá Phái 2, con ông Trần Tác (Thầy Thuyên), ở Đồng Nai 5,000,000   2
16 Vietcombank 26/5/2014 Lão bà Trần T Quảng Phái 2, Con gái thứ 8 của ô Trần Tác (Thầy Thuyên) 5,000,000   2
17 Vietcombank 26/5/2014 Trần Văn Trợ Phái 2, con thứ 4 của ô Trần Tá, ở Đồng Nai 2,000,000   2
18 Vietcombank 26/5/2014 Trần Quang Hùng Phái 2, con thứ 5 của ô Trần Tá, ở Đồng Nai 2,000,000   2
19 Vietcombank 26/5/2014 Trần Văn Dũng Phái 2, con thứ 7 của ô Trần Tá, ở Đồng Nai 4,000,000   2
20 Vietcombank 26/5/2014 Trần Văn Phục Phái 2, con thứ 11 của ô Trần Tá, ở TP HCM 2,000,000   2
21 Vietcombank 26/5/2014 Trần Trung Nam Phái 2, con thứ 12 của ô Trần Tá, ở Đồng Nai 2,000,000   2
22 Vietcombank 26/5/2014 Trần Quang Phái 2, con trai ô Trần Quang Hùng, ở TP HCM 2,000,000   2
23 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Kim Phái Nhì - Trưởng Tộc, ở Xuyên Tây 2,000,000   2
24 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Ngọc Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 1,000,000   2
25 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Hòa Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 2,000,000   2
26 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Chung Phái Nhì, con Ô. Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 1,000,000   2
27 Quyển 4 26/05/2014 Trần Văn Hẹn Phái Nhì, con Ô. Trần Hẹn, KonTum (đợt 1+đợt 2) 3,000,000   2
28 Vietcombank 29/05/2014 Trần Phú Phái Nhì, con ông Trần Da, hiện ở TP HCM. 2,000,000   2
29 Vietcombank 29/05/2014 Trần Xuân Y Phái Nhì, con Ô. Trần Tá, ở TPHCM 4,000,000   2
30 Quyển 2 23/06/2014 Lão bà Nguyễn T Hẹn Phái Nhì, quả phụ, vợ Ô Trần Hẹn, ở Kontum 5,000,000   2
31 Quyển 2 23/06/2014 Trần Văn Mỹ Phái Nhì, con Ô. Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000   2
32 Quyển 2 23/06/2014 Trần Thị Biên Phái Nhì, con gái Ô Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000   2
33 Quyển 2 23/06/2014 Trần Văn Ánh Phái Nhì, cháu nội Ô Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000   2
34 Quyển 2 23/06/2014 Trần Văn Tâm Phái Nhì, cháu nội Ô Trần Hẹn, ở KonTum 2,000,000   2
35 Quyển 2 04/07/2014 Trần Tư Phái Nhì, con ô Trần Chiêm, Mỹ Thành, Xuyên Tây 2,000,000   2
36 Quyển 2 04/07/2014 Trần Thị Thảo Phái Nhì, con ô Trần Giang, Xuyên Tây 1,000,000   2
37 Quyển 2 04/07/2014 Trần Mạnh  Phái Nhì, con Bà Hột, Xuyên Tây 2,000,000   2
38 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Phúc Phái Nhì, con Bà Hột, Xuyên Tây 2,000,000   2
39 Quyển 2 04/07/2014 Trần Biên Phái Nhì, con ô Trần Thì, ở Đà Nẵng 1,000,000   2
40 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Trảng Phái Nhì, con Bà Giang, ở Xuyên Tây 2,000,000   2
41 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Thủy Phái Nhì, con ô Trần Thì, ở Xuyên Tây 2,000,000   2
42 Quyển 2 04/07/2014 Trần Minh Hoàng Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 2,500,000   2
43 Quyển 2 04/07/2014 Trần Minh Long Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 2,000,000   2
44 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Châu Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 3,000,000   2
45 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Tuấn Phái Nhì, con ô Trần Sơn, ở Đà Nẵng 3,000,000   2
46 Quyển 2 04/07/2014 Trần Hà  Phái Nhì, con ô Trần Minh Hoàng, ở Đà Nẵng 2,500,000   2
47 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Hùng (Lễ) Phái Nhì, con ô Trần Dữ (Kiểm), ở Xuyên Tây 2,000,000   2
48 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Hải  Phái Nhì, con ô Trần Văn Hùng (Lễ), ở Đà Nẵng 2,000,000   2
49 Quyển 2 04/07/2014 Trần Sáu Phái Nhì, con ô Trần Hoan, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 2,000,000   2
50 Quyển 2 04/07/2014 Trần Văn Nhân Phái Nhì, cháu ô Trần Hoan, ở Mỹ Thành, Đà Nẵng 2,000,000   2
51 Quyển 2 11/07/2014 Trần Lệ Phái Nhì, con ông Trần Dưỡng, Xuyên Tây 2,000,000   2
52 Quyển 2 11/07/2014 Trần Chi (Cư) Phái Nhì, con ô Trần Dưỡng, em Trần Lệ, Xuyên Tây 2,000,000   2
53 Quyển 2 11/07/2014 Trần Thiện Vỹ  Phái Nhì, con ô Trần Văn Tần (Cúc), Xuyên Tây 2,000,000   2
54 Quyển 2 11/07/2014 Trần Dương Phái Nhì, con ô Trần Quỳ, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 1,000,000   2
55 Quyển 2 11/07/2014 Trần Văn Hải  Phái Nhì, con ô Trần Tuệ, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 2,000,000   2
56 Quyển 2 11/07/2014 Trần Vy Phái Nhì, con ô Trần Tuệ, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 1,000,000   2
57 Quyển 2 11/07/2014 Trần Vũ Phái Nhì, con ô Trần Thiện Vỹ (Lộc), Mỹ Hòa, XTây 1,000,000   2
58 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Đức Phái Nhì, con Bà Hột, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 2,000,000   2
59 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Thức  Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Mỹ Hòa, Xuyên Tây 1,500,000   2
60 Quyển 2 16/07/2014 Trần Ngũ Phái Nhì, con ô Trần Chiêm, Xuyên Tây 1,000,000   2
61 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Trương Phái Nhì, con Bà Hột, Mỹ Hòa, Xuyên Tây (2 đợt) 2,000,000   2
62 Quyển 2 16/07/2014 Trần Văn Đường  Phái Nhì, con ô Trần May, Phú Ninh, QNam (2 đợt) 2,000,000   2
63 Quyển 2 16/07/2014 Trần Thanh Nam Phái Nhì, con ô Trần Văn Đường, Phú Ninh, Q.Nam 2,000,000   2
64 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thuận  Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 2,000,000   2
65 Quyển 2 28/07/2014 Trần Diệu Phái Nhì, con ô Trần Quỳ, Xuyên Tây 2,000,000   2
66 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Trí Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 1,000,000   2
67 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Nghĩa Phái Nhì, đời thứ 13, on ô Trần Ngạt, Xuyên Tây 2,000,000   2
68 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Thân Phái Nhì, con ô Trần Cúc, Xuyên Tây 2,000,000   2
69 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thị Đào Phái Nhì, con ô Trần Khóa, Đà Nẵng 2,000,000   2
70 Quyển 2 28/07/2014 Trần Thị Xuân Phái Nhì, con ô Trần Khóa, Đà Nẵng 1,000,000   2
71 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Viên Phái Nhì, con ô Trần Văn Di, Xuyên Tây 1,000,000   2
72     Lão ôngTrần Như Sung Phái Nhì, Trưởng Tộc 1976-2010, ở Xuyên Tây      2
73 Quyển 2   Trần Văn Lâm Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, ở Xuyên Tây 33,465,000 2
74 & 28/07/2014 Trần Văn Tùng Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, ở Xuyên Tây Và 2 con Nghê Sư Rồng đá cẩm thạch trị giá 32 triệu, không cộng trong số tiền đóng góp 33.465.000  2
75 Vietcombank ... Trần Văn Sơn Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, ở Xuyên Tây 2
76     Trần Văn Hải Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, ở Tam Kì 2
77     Trần Văn Hà Phái Nhì, con ô Trần Như Sung, ở Xuyên Tây 2
78 Quyển 2   Trần Giáp Phái Nhì, con ô Trần Dữ (Kiểm), ở Xuyên Tây 1,000,000   2
79 Quyển 2   Trần Tình Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 1,000,000   2
80 Quyển 2 28/07/2014 Trần Kinh Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 500,000   2
81 Quyển 2   Trần Phi Long Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 500,000   2
82 Quyển 2   Trần Văn Quân Phái Nhì, con ô Trần Giáp, Xuyên Tây 1,000,000   2
83 Quyển 2 02/08/2014 Trần Bằng Phi Phái Nhì, con ô Trần Thiện Vỹ, Xuyên Tây 1,000,000   2
84 Quyển 2 16/08/2014 Trần Lục Phái Nhì, con ô Trần Kiến, Xuyên Tây 1,000,000   2
85 Quyển 2 16/08/2014 Lão ông Trần Quỳ Phái Nhì, con ô Trần Đóa, Xuyên Tây 1,000,000   2
86 Quyển 2 16/08/2014 Lão bà Trần Thị Hoát Chị của ông Trần Quỳ (Phái Nhì) - Xuyên Tây 400,000   2
87 Quyển 2 16/08/2014 Trần Thị Triêm Phái Nhì, con gái ô Trần Triêm. Đà Nẵng 1,000,000   2
88 Quyển 2 16/08/2014 Trần Văn Sinh Phái Nhì, con ô Trần Văn Kim, Xuyên Tây 2,000,000   2
89 Quyển 2 02/09/2014 Trần Minh Hải Phái Nhì, con ô Trần Văn Sơn, Đà Nẵng 2,000,000   2
90 Quyển 2 02/09/2014 Trần Minh Khánh Phái Nhì, con ô Trần Văn Sơn, Đà Nẵng 2,000,000   2
91 Quyển 5 02/09/2014 Trần Minh Hùng Phái Nhì, con ô Trần Văn Sơn, Ban Mê Thuột 2,000,000   2
92 Quyển 5 02/09/2014 Trần Thị Chín Phái Nhì, chị ông Trần Văn Kim, ở Xuyên Tây 1,000,000   2
93 Quyển 5 10/09/2014 Trần Văn Ánh Phái Nhì, cháu ông Trần Chiêm, ở Đà Nẵng 1,000,000   2
94 Quyển 5 21/09/2014 Trần Giới Phái Nhì, con ô Trần Biên, Hiện ở Đà Nẵng 2,000,000   2
95 Quyển 5 21/09/2014 Trần Văn Thành Phái Nhì, con ô Trần Ngạt, Hiện ở Bạc Liêu 3,000,000   2
96 Quyển 5 05/10/2014 Trần Cư Phái Nhì, con ông Trần Hoan (Mĩ Thành). Ở TPHCM 2,000,000   2
97 Quyển 5 05/10/2014 Trần Dũng Phái Nhì, con ông Trần Hoan (Mĩ Thành). Ở TPHCM 2,000,000   2
98 Quyển 5 10/10/2014 Trần Xí Phái Nhì, đời thứ 13, em ông Trần Bì (Mĩ Thành) 500,000   2
99 Quyển 5 10/10/2014 Trần Bì Phái Nhì, con ông Trần Dầu. Hiện ở Xuyên Tây 500,000   2
100 Quyển 5 10/10/2014 Trần Tạm Phái Nhì, con ông Trần Bì. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000   2
101 Vietcombank 15/10/2014 Bà Trần Thị Diệp Phái Nhì, con ô Trần Đóa, em ô Trần Quỳ, ở Mỹ 3,060,000   2
102 Quyển 5 24/10/2014 Trần Phú Phái Nhì, con ông Trần Hoan. Hiện ở Xuyên Tây 1,000,000   2
103 Quyển 5 24/10/2014 Trần Thì Phái Nhì, con ông Trần Dữ (Kiểm). Ở Xuyên Tây 500,000   2
104 Quyển 5 03/11/2014 Trần Ba Phái Nhì, con ông Trần Bì. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000   2
105 Quyển 5 03/11/2014 Trần Anh Dũng Phái Nhì, con ông Trần Tạm. Hiện ở Xuyên Tây 2,000,000   2
106 Vietcombank 15/11/2014 Trần Văn Tư Phái Nhì, cháu ô Trần Văn Đường, hiện ở Phú Ninh 1,000,000   2
107 Quyển 6 20/11/2014 Trần Văn Dũng Phái Nhì, cháu ô Trần Chiêm, hiện ở Xuyên Tây 1,000,000   2
108 Quyển 6 07/12/2014 Trần Văn Ất Phái Nhì, con ô Trần Dữ (Kiểm), hiện ở Long Thành 2,000,000   2
109 Quyển 6 07/12/2014 Trần Văn Kim Phái Nhì, con ô Trần Ất , hiện ở Long Thành 2,000,000   2
110 Quyển 6 07/12/2014 Trần Văn Hoàng Phái Nhì, con ô Trần Ất , hiện ở Long Thành 2,000,000   2
111 Vietcombank 15/12/2014 Trần Xuân Chinh Phái Nhì, Cháu của ông Trần Đường, ở Phú Ninh 1,000,000   2
112 Quyển 6 18/12/2014 Trần Văn Quang Phái Nhì, con ông Trần Quý, ở Xuyên Tây 500,000   2
113 Quyển 7 10/01/2015 Trịnh Phước Con trai cụ bà Trần T Quảng, Phái Nhì. Ở Đồng Nai 3,000,000   2
             
      Tổng Cộng   399,425,000    
Trưởng Ban Vận động Giám sát Kế toán Văn thư kiêm Thủ quỹ
Trần Văn Kim T.V.Trảng Trần Tạm Trần Văn Hảo

LÃI NGÂN HÀNG, BÁN ĐẤU GIÁ GỖ & TIỀN LƯU PHƯỚC

 TT   Chứng từ   Ngày thu    Nguồn thu   Về khoản thu nhập thêm   Số tiền   Ghi chú  
1 Vietcombank 28/06/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ nhất của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
2 Vietcombank 07/07/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ I của thẻ tiết kiệm 27 triệu 114,000  
3 Vietcombank 28/07/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ II của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
4 Vietcombank 28/08/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi các thẻ tiết kiệm không kì hạn 245,000  
5 Vietcombank 28/08/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ III của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
6 Vietcombank 10/09/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi các thẻ tiết kiệm không kì hạn 242,000  
7 Vietcombank 30/09/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng thứ IV của thẻ tiết kiệm 190 triệu 791,000  
8 Vietcombank 02/11/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tháng các thẻ tiết kiệm 285,000    
9 Vietcombank 27/11/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tiết kiệm không kì hạn 158,000  
10 Vietcombank 28/12/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tiết kiệm không kì hạn 158,000  
        Cộng 10 lần nhập lãi ngân hàng : 4,366,000    
11 Quyển 6 15/11/2014 Tiền bán đấu giá gỗ Bán đấu giá gỗ Nhà thờ cũ 3,030,000  
12 Quyển 7 17/01/2015 Nguyễn Văn Hùng Trưởng tốp thợ Đắp vẽ "lưu phước" khi hoàn công 2,000,000  
        Cộng bán gỗ và tiền lưu phước 5,030,000  
      Tổng Cộng   9,396,000    
Trưởng Ban Vận động Giám sát Kế toán                  Văn thư kiêm Thủ quỹ
HĐGT TRẦN VĂN - XUYÊN TÂY BẢNG THEO DÕI DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC (Phái Ba) PHÁI BA
BAN VẬN ĐỘNG - XÂY DỰNG Số tiền bà con đóng góp các đợt sau đã được thủ quỹ cộng chung với số tiền đóng đợt 1 chứ không ghi theo từng đợt riêng.
 
 TT   Chứng từ   Ngày thu    Họ tên người nộp   Thuộc Phái, con ông bà nào, hiện ở   Số tiền   Góp thêm (nếu có) 
1 Quyển 4 07/04/2014 Trần Văn Hảo  Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều (Cánh), ở X.Tây/ 5,000,000  
2 Quyển 4 11/04/2014 Trần Văn Nghị  Phái Ba, con ông Trần Văn Hảo, ở Đà Nẵng 3,000,000  
3 Quyển 4 30/04/2014 Trần Thành  Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều, hiện ở Đà Nẵng/ 6,000,000  
4 Quyển 4 25/05/2014 Trần Chín  Phái Ba, con Ô. Trần Văn Đờn, ở Kon Tum (2 đợt) 12,000,000  
5 Quyển 2 31/05/2014 Lão ông Trần Niên  Phái Ba, con Ô. Dạng, ở Xuyên Tây (đợt 1 + đợt 2) 3,000,000  
6 Quyển 2 31/05/2014 Trần Khoan Phái Ba, con Ô. Trần Hát, ở Xuyên Đông (2 đợt) 2,000,000  
7 Quyển 4 20/06/2014 Trần Văn Phước Phái Ba, con Ô. Trần Nhiến, ở Xuyên Tây/ 2,000,000  
8 Quyển 4 23/06/2014 Trần Ả Phái Ba, con Ô. Trần Hát, ở Xuyên Đông 1,500,000  
9 Quyển 4 24/06/2014 Tr. Văn Khóa (Kháng) Phái Ba, con Ô. Trần Cánh, ở Xuyên Tây/ 2,000,000  
10 Quyển 2 28/06/2014 Trần Tạo Phái Ba, con Ô. Trần Chinh, ở Xuyên Tây 2,000,000  
11 Quyển 2 28/06/2014 Trần Văn Tân Phái Ba, con Ô. Trần Chinh, ở Đà Nẵng (2 đợt) / 4,000,000  
12 Quyển 2 28/06/2014 Trần Lực Phái Ba, con Ô. Trần Chinh, ở Xuyên Tây (2 đợt) 2,000,000  
13 Quyển 2 28/06/2014 Trần Bảy  Phái Ba, con Ô. Trần Cỏ, ở Xuyên Tây / 2,000,000  
14 Quyển 2 01/07/2014 Lão ông Trần V Sinh Phái Ba, em Trần Chinh, ở Phú Mỹ, Vũng Tàu 10,000,000  
15 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Lập Phái Ba, con ô Trần Văn Sinh, ở Phú Mỹ, Vũng Tàu 10,000,000  
16 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Vinh Phái Ba, con ô Trần Văn Sinh, ở Phú Mỹ, Vũng Tàu 5,000,000  
17 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Thanh (Miết) Phái Ba, con ô Trần Chước, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
18 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Công Phái Ba, con ô TV Thanh, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
19 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Sơn Phái Ba, con ô TV Thanh, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
20 Quyển 2 01/07/2014 Trần Văn Phước Phái Ba, con ô TV Thanh, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
21 Quyển 2 01/07/2014 Trần Thị Kim Thu Phái Ba, con gái ô TVThanh, ở Long Thành, Đ.Nai 500,000  
22 Quyển 4 01/07/2014 Trần Văn Nguyên Phái Ba, con ô Trần Pháp, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
23 Quyển 4 01/07/2014 Trần Văn Nhựt Phái Ba, con ô TV Nguyên, hiện ở Long Thành, Đ.Nai 2,000,000  
24 Quyển 4 04/07/2014 Lão bà Văn Thị Cánh Quả phụ, vợ ô Trần Cánh - Phái Ba, ở Xuyên Tây 1,000,000  
25 Quyển 4 08/07/2014 Trần Định Phái Ba, con ông Trần Thính, ở Mĩ Thành, X.Tây / 2,000,000  
26 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Hoàng Phái Ba, con ông Trần Thịnh, Phòng GD Duy Xuyên 2,000,000  
27 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Trung Phái Ba, con ông Trần Thịnh, ở Bà Rịa - Vũng Tàu 2,000,000  
28 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Duy Phái Ba, con ông Trần Văn Hoàng, Quân y Q.Khu 5 2,000,000  
29 Quyển 2 09/07/2014 Trần Tường Phái Ba, con ông Trần Châu (MT), ở Đà Nẵng (2 đợt) 2,000,000  
30 Quyển 2 09/07/2014 Trần Văn Liên Phái Ba, con ông Trần Châu, ở Mỹ Thành (2 đợt) 2,000,000  
31 Quyển 4 12/07/2014 Trần Công Phái Ba, con ông Trần Hung (Phước), ở Duy Trung 1,000,000  
32 Quyển 4 19/07/2014 Trần Hòe Phái Ba, con ông Trần Thái (Hoa), ở Đà Nẵng 2,000,000  
33 Quyển 2 20/07/2014 Trần Văn Lâm Phái Ba, con ông Trần Cam, Xuyên Tây 2,000,000  
34 Quyển 4 22/07/2014 Trần Văn Ninh Phái Ba, con ông Trần Niên, Xuyên Tây 10,000,000  
35 Quyển 4 26/07/2014 Trần Bưởi Phái Ba, con ông Trần Văn Xuân (Triều), Xuyên Tây / 2,000,000  
36 Quyển 4 26/07/2014 Trần Văn Thọ Phái Ba, con ông Trần Bưởi, Xuyên Tây / 2,000,000  
37 Quyển 4 28/07/2014 Trần Văn Khải Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Triều (Cánh) ở X.Tây 2,000,000  
38 Quyển 4 02/08/2014 Trần Văn Khánh Phái Ba, con ô Trần Tích, Xuyên Tây 2,000,000  
39 Quyển 2 02/08/2014 Lão ông Trần Châu Phái Ba, đời 12, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 1,000,000  
40 Quyển 2 06/08/2014 Trần Lập Phái Ba, con ông Trần Thịnh, ở Bà Rịa - Vũng Tàu 2,000,000  
41 Quyển 4 08/08/2014 Trần Văn Minh Phái Ba, con ô Trần Đờn, Xuyên Tây 2,000,000  
42 Quyển 4 16/08/2014 Trần Văn Tâm Phái Ba, con ông Trần Sáu, Xuyên Tây 500,000  
43 Quyển 5 08/09/2014 Trần Văn Thiên Phái Ba, con ông Trần Pháp (Nhiến), Xuyên Tây / 2,000,000  
44 Quyển 5 10/09/2014 Trần Trình Phái Ba, con ông Trần Phước, ở Xuyên Tây 2,000,000  
45 Quyển 5 25/09/2014 Trần Văn Nhân Phái Ba, con ông Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000  
46 Quyển 5 26/09/2014 Trần Văn Tình Phái Ba, con ông Trần Bưởi, ở Xuyên Tây 1,000,000  
47 Vietcombank 07/10/2014 Trần Hường Phái Ba, con ông Trần Thái, hiện ở TPHCM 10,000,000  
48 Quyển 5 10/10/2014 Trần Thị Mỹ Hạnh Phái Ba, con gái ông Trần Miết, hiện ở Long Thành 500,000  
49 Vietcombank 19/10/2014 Trần Hớn Phái Ba, đời 13, con ông Trần Thái. Hiện ở Đà Nẵng 2,000,000  
50 Vietcombank 19/10/2014 Trần Duy Thoại Phái Ba, con ông Trần Hớn. Hiện ở Đà Nẵng 2,000,000  
51 Quyển 5 03/11/2014 Trần Văn Dũng Phái Ba, con ô Trần Văn Nguyên. Hiện ở Long Thành 2,000,000  
52 Quyển 5 09/11/2014 Nguyễn Thị Đến Phái Ba, vợ của ô Trần Thính, ở Kon-tum 1,000,000  
53 Quyển 5 14/11/2014 Trần V. Thạnh (Hạnh) Phái Ba, con Ô. Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000  
54 Quyển 5 14/11/2014 Trần Hưởng Phái Ba, con ông Trần Thái, hiện ở Tam Kỳ, Q.Nam 4,000,000  
55 Vietcombank 25/11/2014 Trân Thị Nga Phái Ba, con  gái Ô. Trần Niên ở Xuyên Tây 5,000,000  
56 Vietcombank 25/11/2014 Trân Thị Thuận Phái Ba, con  gái Ô. Trần Niên ở Xuyên Tây 5,000,000  
57 Quyển 6 06/12/2014 Lão ông Trần Cỏ Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần , hiện ở Xuyên Tây 500,000  
58 Quyển 6 07/12/2014 Trần Việt Phái Ba, con ô Trần Hùng (Tích), hiện ở Xuyên Tây 1,000,000  
59 Quyển 6 14/12/2014 Trần Văn Nhân Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Nhiến, ở Xuyên Tây 1,000,000  
60 Quyển 6 20/12/2014 Lão ông Trần Tích Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Vị, hiện ở Xuyên tây 1,000,000  
61 Quyển 6 27/12/2014 Trần Văn Ánh Phái Ba, Chi II, con ô Trần Hung, hiện ở Xuyên Tây 1,000,000  
62 Quyển 7 11/01/2015 Trần Văn Mạnh Phái Ba, đời thứ 13, con ô Trần Tích,  ở Quảng Trị 2,000,000  
63 Quyển 7 13/01/2015 Trần Phước Hoàng Phái Ba, đời thứ 13, con ô Trần Khoan, hiện ở X.Tây 2,000,000  
64 Vietcombank 25/01/2015 Trần Thị Tường Vi Con gái Ô. Trần Văn Lô - Phái Ba. Hiện ở Cẩm Lệ 2,000,000  
             
      Tổng Cộng Phái Ba   174,500,000  
Trưởng Ban Vận động Giám sát Kế toán Văn thư kiêm Thủ quỹ
Trần Văn Kim T.V.Trảng Trần Tạm Trần Văn Hảo
HĐGT TRẦN VĂN - XUYÊN TÂY BẢNG THEO DÕI DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ TỘC (Phái Tư) PHÁI TƯ
BAN VẬN ĐỘNG - XÂY DỰNG Số tiền bà con đóng góp các đợt sau đã được thủ quỹ cộng chung với số tiền đóng đợt 1 chứ không ghi theo từng đợt riêng.
 
 TT   Chứng từ   Ngày thu    Họ tên người nộp   Thuộc Phái, con ông bà nào, hiện ở đâu  Số tiền   Góp thêm (nếu có) 
1 Quyển 2 31/05/2014 Trần Đình Hùng  Phái Tư, con Ô. Trần Đ Hòa, ở Đà Nẵng / 13,000,000  
2 Quyển 2 28/06/2014 Trần Đình Dũng Phái Tư, con Ô. Trần Đình Hòa, ở Đà Nẵng 2,000,000  
3 Quyển 2 28/06/2014 Trần Văn Hải Phái Tư, con Ô. Trần Nhung, ở Xuyên Tây 2,000,000  
4 Quyển 2 28/06/2014 Trần Hưởng Phái Tư, con Ô. Trần Ruộng, ở Xuyên Tây 2,000,000  
5 Quyển 2 28/06/2014 Trần Quang Doanh Phái Tư, con Ô. Trần Hưởng, ở Xuyên Tây 2,000,000  
6 Quyển 2 28/06/2014 Trần Xuân Diệu Phái Tư, con Ô. Trần Hưởng, ở Xuyên Tây 2,000,000  
7 Quyển 2 22/07/2014 Trần Văn Tiến  Phái Tư, con ô Trần Năng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 1,000,000  
8 Quyển 2 23/07/2014 Trần Ba Phái Tư, con ô Trần An, ở Đại Quang, Đại Lộc / 2,000,000  
9 Quyển 2 23/07/2014 Trần Tân Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc / 2,000,000  
10 Quyển 2 23/07/2014 Trần Tấn Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc / 2,000,000  
11 Quyển 2 23/07/2014 Trần Quốc Tuấn Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc / 2,000,000  
12 Quyển 2 28/07/2014 Lão ông Trần Luôn Phái 4, đời thứ 12, ở Mỹ Thành, Xuyên Tây 500,000  
13 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn An Phái 4, anh của Trần Văn Hải, Xuyên Tây 2,000,000  
14 Quyển 2 28/07/2014 Trần Văn Thu Phái 4, con ô Trần Luôn, Xuyên Tây 1,000,000  
15 Quyển 2 16/08/2014 Trần Thị Nhật Duyên (Thích nữ Linh Khoan) con gái ô Trần Hưởng, Phái Tư 1,000,000  
16 Quyển 5 03/09/2014 Trần Văn Tâm Phái Tư, con ông Trần Luôn, Mỹ Thành, Xuyên Tây 1,000,000  
17 Vietcombank 19/10/2014 Trần Gia Phước Phái Tư, đời thứ 12, hiện ở nước Đức 10,000,000  
18 Vietcombank 19/10/2014 Trần Gia Phụng Phái Tư, đời thứ 12, hiện ở Canada 10,000,000  
19 Quyển 2 22/07/2015 Trần Hai Phái Tư, con ô Trần Phán, ở Đại Quang, Đại Lộc    
20 Quyển 2 22/07/2016 Trần Hạnh Phái Tư, con ô Trần Hai, ở Đại Quang, Đại Lộc / 8,000,000  
21 Quyển 2 22/07/2017 Trần Phúc Phái Tư, con ô Trần Hai, ở Đại Quang, Đại Lộc    
22 Quyển 6 10/12/2014 Trần Văn Chung Phái Tư, con ô Trần Phái, hiện ở Vĩnh Phúc 2,000,000  
23 Quyển 6 10/12/2014 Trần Văn Bắc Phái Tư, con ô Trần Phái, hiện ở Vĩnh Phúc 2,000,000  
             
             
             
      Tổng Cộng Phái Tư   69,500,000  
Trưởng Ban Vận động Giám sát Kế toán Văn thư kiêm Thủ quỹ
Trần Văn Kim T.V.Trảng Trần Tạm Trần Văn Hảo
HĐGT TRẦN VĂN TỔNG HỢP CÁC KHOẢN CHI LIÊN QUAN VIỆC XÂY DỰNG NHÀ THỜ trước ngày An vị 29/01/2015
             
Số Phiếu Ngày Nội dung   Thành  Ghi chú
TT chi số tháng chi các khoản chi   tiền  
1 01/VT 28/08/2014 Tổng chi in ấn, bưu thư... để vận động từ 24/3/2014 - 28/7/2014     1,055,000 Trần Văn Hảo chi
2 02/VT 29/08/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 1 10,000,000 Quang Hảo nhận
3 03/VT 29/08/2014 Chi tốp Đắp Vẽ Tiền đường, Hậu tẩm & Bình phong Lần 1 10,000,000 Trương Văn Hùng nhận
4 04/VT 11/09/2014 In bạt Ban Cố vấn, Ban xây dựng & in Mô hình Nhà thờ bức 680,000 Trần Văn Trảng nhận
5 05/VT 30/08/2014 Chi bưu thư, liên lạc... Th. 8/2014 100,000 Trần Văn Hảo nhận
6 06/VT 11/09/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 2 10,000,000 Quang Hảo nhận
7 05/BTC 21/09/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 3 20,000,000 Quang Hảo nhận
8 06/Tập1 21/09/2014 Chi mua sắm của thủ kho (có bảng kê)   1,813,000 Trần Văn Hải nhận
9 07/VT 31/08/2014 Chi bưu thư, liên lạc... Th. 9/2014 100,000 Trần Văn Hảo nhận
10 07/Tập1 13/10/2014 Chi mua sắm của thủ kho (có bảng kê)   4,665,000 Trần Văn Hải nhận
11 08/Tập1 13/10/2014 Chi lương thủ kho, bảo vệ, tạp vụ tháng thứ I & II Tháng I và II 9,000,000 Trần Văn Hải nhận
12 09/Tập1 13/10/2014 Chi tiền cung cấp 29 xe cát đến 13/10 xe 7,250,000 Trần Văn Đức nhận
13 10/Tập1 13/10/2014 Chi mua nguyên vật liệu chính (theo bảng kê)   78,098,700 Hiệp Hòa nhận
14 11/Tập1 13/10/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 4 10,000,000 Quang Hảo nhận
15 12/Tập1 17/10/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 5 20,000,000 Quang Hảo nhận
16 13/Tập1 17/10/2014 Chi ứng cho thợ mộc mua gỗ 2 Lần 22,000,000 Trần Hòa (Năm) nhận
17 14/Tập1 30/10/2014 Chi làm sổ đỏ đất vườn ông Trần Nam   2,193,000 Trần Kim
18 15/Tập1 02/11/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 6 10,000,000 Quang Hảo nhận
19 16/Tập1 06/11/2014 Chi vận chuyển đá và gạch ống   3,120,000 Trần Văn Thuận
20 17/Tập1 02/11/2014 Đá chẻ (hộc) làm móng   7,500,000 Đặng Mai
21 18/Tập1 02/11/2014 Chi mua 26,8m3 đá xay 1-2 (cm)    7,500,000 Hiệp Hòa 1
22 19/Tập1 02/11/2014 Chi mua 3 vạn gạch ống 6 lỗ (tuy-nen)   20,000,000 Phan Ngọc Anh
23 20/Tập1 11/11/2014 Chi mua vật liệu xây dựng (theo bảng kê)   59,187,400 Hiệp Hòa 1
24 21/Tập1 11/11/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 7 10,000,000 Quang Hảo nhận
25 08/VT 11/11/2014 In nội dung giải đáp ý kiến về "tên Tộc, từ sở", bưu thư Th. 10/2014 290,000 Trần Văn Hảo nhận
26 22/Tập1 18/11/2014 Chi tốp Đắp Vẽ Tiền đường, Hậu tẩm & Bình phong Lần 2 60,000,000 Trương Văn Hùng nhận
27 23/Tập1 18/11/2014 Chi mua vât tư nguyên liệu (theo bảng kê)   12,875,000 Trần Văn Hải nhận
28 24/Tập1 26/11/2014 Chi tốp thợ xây cơ bản Tiền đường & Hậu tẩm Lần 8 20,000,000 Quang Hảo nhận
29 25/Tập1 30/11/2014 Chi đèn điện, ống nước,....(theo bảng kê)   5,507,000 Trần Văn Hải nhận
30 26/Tập1 28/12/2014 Chi làm 12 cánh cửa gỗ mới   21,258,000 Trần Hòa nhận
31 27/Tập1 28/12/2014 Chi mua sắm (theo bảng kê)   11,289,000 Trần Văn Hải nhận
32 28/Tập1 28/12/2014 Chi lương thủ kho, bảo vệ, tạp vụ tháng thứ III & thứ IV   9,000,000 Trần Văn Hải nhận
33 29/Tập1 06/01/2015 In chữ đềcal, thuê dịch G.phả, dịch Sổ vàng, phun đá QN...   1,636,000 Trần Văn Hảo nhận
34 30/Tập1 06/01/2015 Chi thanh toán bộ cổng sắt mới   23,192,000 Anh Thọ cơ khí nhận
35 31/Tập1 06/01/2015 Chi mua bộ cờ tín ngưỡng, lễ phục, bù đổi bộ lư đồng...   1,830,000 Ban CV & XD đi mua
36 32/Tập1 09/01/2015 Q.toán các khoản xây dựng cơ bản (hợp đồng & phát sinh)   57,538,000 Quang Hảo nhận
37 33/Tập1 09/01/2015 Chi mua thêm 13 xe cát   3,740,000 Trần Trảng nhận thay
38 34/Tập1 09/01/2015 In 120 bộ tổng công bố thu chi, chữ Coreldraw, ảnh màu,    1,816,000 Trần Văn Hảo nhận
39 35/Tập1 16/01/2015 Chi tiền chở gạch lần cuối   500,000 Trần Thuận nhận
40 36/Tập1 16/01/2015 Quyết toán các khoản Đắp vẽ theo hợp đồng & phát sinh   81,740,000 Trương Văn Hùng nhận
41 37/Tập1 16/01/2015 Chi làm các Hoành phi, câu đối bằng gỗ gõ   13,000,000 Ô. Tiếp & Ô Hòa nhận
42 38/Tập1 23/01/2015 Chi mua NVL đợt hoàn thiện nội thất, chuẩn bị an vị   5,075,000 Còn nợ a Hải 1.727.400đ
43 39/Tập1 23/01/2015 Chi lương thủ kho, bảo vệ, tạp vụ tháng cuối   4,500,000 Tộc nợ, chờ thu để chi
44 40/Tập1 23/01/2015 Chi thưởng 2 tốp thợ, sửa bàn ghế, đóng giá trống chiêng...   5,900,000 Tộc nợ, chờ thu để chi
45 41/Tập1 24/01/2015 Chi mua vật liệu xây dựng 2 tháng cuối (theo bảng kê)   47,890,300 Tộc nợ, chờ thu để chi
               
      Tổng cộng   712,838,400  

Trưởng Tộc -

Trưởng Ban Xây dựng

Giám sát Thủ quỹ Kế toán
Trần Văn Kim T.V.Trảng Trần Văn Hảo Trần Tam
 
 

Khách trực tuyến

Hiện có 21 khách, 0 thành viên online