Thủ Quỹ TVH xin kính gửi Quý Bà Con bảng công khai tổng Thu Xây dựng đến 31/12/2014

 Tổng thu đến 31/11/2014 : 604.163.000 đồng - Xin xem chi tiết ở báo cáo tháng trước.

 TT   Chứng từ   Ngày thu    Họ tên người nộp   Thuộc Phái, con ông bà nào, hiện ở   Số tiền   Ghi chú  
1 Quyển 6 05/12/2014 Trần Thành  Phái Ba, con ô Trần Triều (Cánh), hiện ở Đà Nẵng 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT05
2 Quyển 6 06/12/2014 Trần Cỏ Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần , hiện ở Xuyên Tây 500,000  
3 Quyển 6 07/12/2014 Trần Việt Phái Ba, con ô Trần Hùng (Tích), hiện ở Xuyên Tây 1,000,000  
4 Quyển 6 07/12/2014 Trần Văn Ất Phái Nhì, con ô Trần Dữ (Kiểm), hiện ở Long Thành 2,000,000  
5 Quyển 6 07/12/2014 Trần Văn Kim Phái Nhì, con ô Trần Ất , hiện ở Long Thành 2,000,000  
6 Quyển 6 07/12/2014 Trần Văn Hoàng Phái Nhì, con ô Trần Ất , hiện ở Long Thành 2,000,000  
7 Quyển 6 10/12/2014 Trần Văn Hòa Phái Nhì, con ô Trần Văn Kim , hiện ở Xuyên Tây 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT30
8 Quyển 6 10/12/2014 Trần Văn Chung Phái Tư, con ô Trần Phái, hiện ở Vĩnh Phúc 2,000,000  
9 Quyển 6 10/12/2014 Trần Văn Bắc Phái Tư, con ô Trần Phái, hiện ở Vĩnh Phúc 2,000,000  
10 Quyển 6 14/12/2014 Trần Diệu Phái Nhì, con ô Trần Quỳ, Xuyên Tây 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT124
11 Quyển 6 14/12/2014 Trần Văn Nhân Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Nhiến, hiện ở Xuyên Tây 1,000,000  
12 Vietcombank 15/12/2014 TRAN XUAN CHINH (Chưa rõ Phái nào, con ai, ở đâu, xin hãy tel thủ quỹ) 1,000,000   (Vì Vietcombank không ghi rõ Phái, con ai, ở đâu)
13 Quyển 6 18/12/2014 Trần Văn Quang Phái Nhì, con ô Trần Quý, Xuyên Tây 500,000  
14 Quyển 6 19/12/2014 Trần Văn Tân Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Chinh, hiện ở Đà Nẵng 2,000,000 (đợt 3) Đ1: STT47
15 Quyển 6 20/12/2014 Trần Ba Phái Tư, con ô Trần An, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT107 (23/7/2014)
16 Quyển 6 20/12/2014 Trần Tân Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT108 (23/7/2014)
17 Quyển 6 20/12/2014 Trần Tấn Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT109 (23/7/2014)
18 Quyển 6 20/12/2014 Trần Quốc Tuấn Phái Tư, con ô Trần Ba, ở Đại Quang, Đại Lộc 1,000,000 (đợt 2) Đ1: STT110 (23/7/2014)
19 Quyển 6 20/12/2014 Lão ông Trần Tích Phái Ba, Chi Nhì, con ô Trần Vị, hiện ở Xuyên tây 1,000,000  
20 Quyển 6 27/12/2014 Trần Văn Ánh Phái Ba, Chi II, con ô Trần Hung, hiện ở Xuyên Tây 1,000,000  
21 Vietcombank 28/12/2014 Nhập lãi ngân hàng Tiền lãi tiết kiệm không kì hạn 158,000  
         Tổng thu trong tháng 12/2014 : 25,158,000  
        Tổng số tiền thu xây dựng Nhà thờ đến 31/12/2014 : 629,321,000  
             
       PHẦN CHI :  Đang trong quá trình TỔNG NGHIỆM THU, Kế toán sẽ công bố sau    
             
             
             

 


Khách trực tuyến

Hiện có 39 khách, 0 thành viên online