Xin gửi đến quí bà con Báo Cáo công khai thu-chi xây dựng Nhà Thờ Tộc đến 30/10/2014 do Thủ quỹ Trần Văn Hảo lập.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Register to read more...

Xin gửi đến quí bà con báo cáo công khai thu-chi xây dựng Nhà Thờ Tộc đến 30/09/2014 do thủ quỹ Trần Văn Hảo soạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Register to read more...

Trong lần công khai này, thủ quỹ nhập số tiền đóng góp đợt 2 hoặc "đóng góp thêm" của cùng một người hoặc một gia đình vào chung với số tiền đợt 1 trước đó chứ không ghi riêng thành 2 dòng. Ví dụ ngày 05/05/2014 gia đình ông Trần Văn Thọ đóng góp 50 triệu đồng ; ngày 30/8/2014 gia đình ông đóng góp thêm 40 triệu đồng, thủ quỹ sẽ gộp 40 triệu lần 2 vào chung với 50 triệu lần 1 thành 90 triệu cả 2 lần. Ban Vận động sẽ in bạt khổ lớn để công khai và đối chiếu của toàn thể bà con. (Trần Văn Hảo)

Register to read more...

More Articles...

Page 3 of 4