Sau đây là vài hình ảnh Nhà Thờ Tộc mới xây dựng xong giữa tháng 01/2015 và làm lễ An Vị Tiên Linh đầu tháng 02/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thông

Ban Quản Trị Trang Web